Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Masłów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Tablica ogłoszeń
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Tablica ogłoszeń Tablica ogłoszeń


Obwieszczenie Wójta Gminy Masłów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Brzezinki, Ciekoty i Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów

Masłów, dnia 07. 02. 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MASŁÓW

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Brzezinki, Ciekoty i Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11  i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2081) oraz w związku z uchwałami:

  1. Nr XXXIII/291/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów;
  2. Nr XXXIII/292/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów;
  3. XXXIII/301/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów.

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Brzezinki, Ciekoty i Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 lutego 2019 r. do 11 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Masłów, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projektach planów rozwiązaniami  odbędzie  się  w dniu  25 lutego 2019r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Masłów – SALA SAMORZĄDOWA.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Masłów na adres: Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej ustawą w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

  1. projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Brzezinki, Ciekoty i Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów,
  2. prognoz oddziaływania na środowisko ww. planów.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektów planów, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (prognoz) w formie:

  1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@maslow.pl

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Masłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Masłów.

Wójt Gminy Masłów

/-/ Tomasz Lato 


Masłów, dnia 07. 02. 2019 r.

 

 INFORMACJA

WÓJTA GMINY MASŁÓW

Z DNIA 07. 02. 2019 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Brzezinki, Ciekoty i Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy Masłów pod adresem: www.maslow.pldata wytworzenia2019-02-07
data udostępnienia2019-02-07
sporządzone przezDariusaz Korczyński
opublikowane przezTomasz Haba
ilość odwiedzin84
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2 , 26-001 Masłów, tel.: 41 311-00-60 do 99, fax: 41 311-00-61, gmina@maslow.pl, www.maslow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@