Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Masłów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Konkursy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Konkursy Konkursy


Gmina Masłów ogłasza otwarty nabór partnerów z sektora MŚP w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego”

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
do projektu partnerskiego pod nazwą „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego”.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z poźn. zmianami) – zwaną dalej: „ustawą wdrożeniową”),

Gmina Masłów ogłasza otwarty nabór partnerów z sektora MŚP w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rozwój Miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, zwanego dalej „Projektem”.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 1. I.     Cel Projektu:

Celem projektu jest nadanie terenom zdegradowanym znajdującym się w Centrum Gminy Masłów nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych poprzez przebudowę, adaptację zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni. 

Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Centrum Gminy Masłów:

 1. zwiększenie potencjału gospodarczego w szczególności poprzez tworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub sektorów usług;
 2. poprawę bezpieczeństwa publicznego;
 3. zwiększenie potencjału turystycznego;
 4. zachowanie obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru/ewidencji zabytków) na obszarze rewitalizacji;
 5. poprawę estetyki i funkconalności przestrzeni publicznej na rzezcz przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego.

II.     Cel Partnerstwa:

1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego” mającego na celu kompleksową i zintegrowaną rewitalizację Centrum Gminy Masłów: Teren rewitalizacji nr 1 - Tereny w rejonie lotniska.

Obszar Projektu został wskazany na mapie  oraz szczegółowo określony w „Programie Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016-2023” dostępnym pod linkiem: http://maslow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_05/BIPF550A6662FAFD1Z/20170529_Program_Rewitalizacji_Gminy_Maslow_na_Lata_2016-2023_16_05_2017KK-1.pdf

oraz w załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Udział Partnera w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, realizacji projektu i zachowaniu jego trwałości (po otrzymaniu przez Lidera dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 6 - "Rozwój miast", Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020).

Gmina Masłów zastrzega, że ostateczna liczba Partnerów, którzy zostaną wybrani do wspólnej realizacji Projektu zostanie określona w toku naboru i będzie uzależniona od dostępności środków wyodrębnionych w Projekcie na finansowanie zadań merytorycznych Partnerów.

III. Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi (zgodnie z Regulaminem dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 § 5):

a) w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną, pomocą de minimis, niegenerującego dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego – maksymalnie 80% (środki UE w wysokości 75% + środki z budżetu państwa w wysokości 5 %),

b) w przypadku projektu generującego dochód, maksymalny poziom dofinansowania powinien zostać ustalony metodą luki finansowej, ale nie więcej niż 75% (środki UE),

c) w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej, ale nie więcej niż 75% (środki UE), z zastrzeżeniem pkt 2b. ,

d) w przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania 75% (środki UE), przy czym pomoc ta może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 Euro dla jednego podmiotu, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 Euro.

Gmina Masłów będzie w Projekcie Liderem uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów w związku z prawidłowym wykonaniem umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy – co może mieć wpływ na wysokość dofinansowania możliwego do uzyskania w ramach Projektu.

IV. Planowane etapy Projektu:

 1. Etap 1 – Proces przygotowania Projektu – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej:

a) uszczegółowienie celów Projektu;

b) ustalenie ostatecznego zakresu Projektu;

c) opracowanie budżetu i harmonogramu Projektu;

d) zaprogramowanie zarządzania Projektem z uwzględnieniem podziału zadań oraz odpowiedzialności Partnerów Projektu;

e) zaplanowanie i realizacja przygotowawczych prac inwestycyjnych;

f) złożenie wniosku o dofinansowaniu Projektu.

Przewidywany termin zakończenia realizacji Etapu 1: IV kwartał 2017 r.

Etapy do realizacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020:

2. Etap 2 – Proces realizacji części inwestycyjnej Projektu:

a) opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej;

b) opracowanie dokumentacji projektowej i/lub programów funkcjonalno-użytkowych;

c) realizacja procesu budowlanego;

d) nadzór nad pracami budowlanymi;

e) realizacja zadań merytorycznych;

f) nadzór nad finansowo – rzeczową poprawnością realizacji Projektu;

g) Promocja i informacja o projekcie

 

Przewidywany termin zakończenia realizacji etapu II: 03.2020 r.

 (chyba, że umowa o dofinansowanie Projektu z IZ RPO WŚ będzie stanowiła inaczej).

 

3. Etap 3 – Wdrożenie Projektu w okresie trwałości:

 Przewidywany termin zakończenia realizacji etapu: I kwartał 2025 r. (termin może ulec zmianie w zależności od postanowień umowy o dofinansowanie).

V. Typy projektów możliwych do realizacji w ramach Działania 6.5

W ramach Działania 6.5 wsparciem zostaną objęte projekty przyczyniające się do: wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie m.in.: infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Przekładane zadania muszą być spójne z Programem Rewitalizacji oraz powinny mieć charakter kompleksowy i zintegrowany.

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kwalifikowalność wydatkówdla projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych w ramach RPOWŚ 2014-2020 musi być zgodna z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym w: szczególności z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, przepisami dotyczącymi zasad udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w przypadku projektów objętych tą pomocą oraz zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWS na lata 2014-2020 dla Działania 6.5.

Koszty niekwalifikowalne:

- podatek VAT jeśli Oferent może go odzyskać z Urzędu Skarbowego;

-  informacja i promocja projektu, przekraczająca 5 % kosztów kwalifikowalnych w projekcie (wydatki te nie mogą jednocześnie być wyższe niż 100 tysięcy złotych);

- budowa nowych budynków,

-  budowa/przebudowa/remont zbiorników retencyjnych,

- budowa zbiorników rekreacyjnych,

- budowa/przebudowa/remont oświetlenia, sieci gazowniczej, telekomunikacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej niepozostających własnością beneficjenta,

-  wyburzenie budynków niebędących własnością beneficjenta,

- budowa/przebudowa/remont/termomodernizacja/ adaptacja budynków na potrzeby administracji publicznej,

-  koszty związane z wyposażeniem budynków w sprzęt i drobne urządzenia (wyjątek stanowią niezbędne urządzenia i sprzęt służące instytucjom kultury do prowadzenia działalności kulturalnej, np. wyposażenie kina, muszli koncertowej i innych obiektów kulturalnych),

- koszt zakupu środka transportu,

- koszty związane z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego, architektoniczno- urbanistycznego lub urbanistycznego (m.in. prace związane z przygotowaniem procedury konkursowej, nagrody w konkursie, itp.),

- w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub w części projektu objętego pomocą publiczną, wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i/lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Przed przystąpieniem do naboru, wnioskodawcy obowiązani są do zapoznania się z postanowieniami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a także odpowiednich wytycznych, określających ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych. W szczególności, rekomendowane jest zapoznanie się z wymaganiami ustanowionymi przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w tym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŚ na lata 2014 - 2020 (dostępne na stronie internetowej: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php, a także wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków oraz Regulaminem dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17.

VI. Typ beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o utworzenie partnerstwa:

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 § 4 uprawnieni do składania wniosków są:

Przedsiębiorstwa posiadające status MŚP tj. miko, małej lub średniej firmy.

VII. Warunki udziału:

O udział w postępowaniu może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia następujące wymagania:

1. Należy do typu beneficjentów, określonych w pkt. VI – ocena na podstawie treści dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy.

2. Zakres działań prowadzonych przez wnioskodawcę jest zgodny z celami partnerstwa – ocena na podstawie statutu lub innego dokumentu dotyczącego profilu działalności oraz treści zgłoszenia wnioskodawcy.

3. Deklaruje wniesienie wkładu finansowego w realizację celu partnerstwa – ocena na podstawie treści zgłoszenia wnioskodawcy.

4. Realizacja zadania na obszarze Projektu – ocena na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

5. Nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – ocena na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

6. Wobec wnioskodawcy nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przybywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437, 544, 1020 i 1165) – ocena na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

8. Wnioskodawca przedstawi opis potencjału finansowego, organizacyjnego i technicznego w zakresie związanym z celami partnerstwa.

9. Wnioskodawca przedłoży zgodę na wspólne przygotowanie i realizację Projektu – jeżeli zgoda taka jest wymagana przez przepisy prawa (np. stosowna uchwała organu uprawnionego do zaciągania określonych zobowiązań).

10. Wnioskodawca przedłoży dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

11. Statut (lub inny dokument równorzędny) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w rozdz. VII pkt 2.

 

VIII. Wymagania oraz zakres zadań przewidziany dla Partnera

l. Partnerowi, który zamierza wziąć udział w naborze stawia się następujące wymagania:

1) Zgodność działania z celami partnerstwa wskazanymi w  pkt. I.

2) Zadeklarowanie wkładu w realizację partnerstwa, uwzględniającego odpowiednie zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

3) Zgłoszenie zadań, które muszą znajdować się w Programie Rewitalizacji.

4) Partner będzie zobowiązany do zawarcia umowy o partnerstwie.

 

2. Minimalny zakres zadań przewidziany dla Partnera obejmuje w szczególności:

l) Współpracę przy realizacji projektu w odniesieniu do działań wpływających na osiągnięcie wyznaczonych celów rewitalizacyjnych założonych w projekcie oraz Programie.

2) Przekazanie Partnerowi Wiodącemu (Liderowi) - Gminie Masłów posiadanych dokumentów i opracowań niezbędnych do prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie, współpraca przy jego tworzeniu oraz pomoc i wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w szczególności w opracowaniu studium wykonalności dla zakresu zadań partnera.

 

IX. Termin i sposób składania wniosków:

1. Termin do składania wniosków: 29.09.2017 r. do godz. 15.00.

Na potrzeby otwartego naboru przyjmuje się, że wskazany termin będzie liczony w dniach kalendarzowych. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku na adres wskazany w pkt. 4 poniżej.

2. Wniosek należy przygotować komputerowo, w języku polskim, na udostępnionym formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wszystkie punkty wniosku muszą być wypełnione, a wniosek musi być kompletny (tj. zawiera wszystkie strony oraz wymagane załączniki, wskazane w formularzu wniosku).

3. Wniosek należy złożyć na formularzu (załącznik nr 2 ), a także w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (płyta CD, DVD, pendrive). Wersja papierowa wniosku musi być przygotowana w formacie A4 w zamkniętej kopercie ze wskazaniem nazwy wnioskodawcy.

4. Wnioski w zamkniętej kopercie można składać osobiście w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od godz. 7:20 do 15:20 (w ostatnim dniu do godz. 15) lub przez nadanie w placówce operatora pocztowego, na adres:

Urząd Gminy Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów

z dopiskiem: „Wniosek na nabór Partnerów z sektora MŚP projektu „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego”.

5. Wniosek oraz wszystkie załączniki muszą być opatrzone pieczęcią wnioskodawcy, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy.

6. Jeżeli osobą podpisującą wniosek jest pełnomocnik, jego umocowanie do podpisania wniosku weryfikuje się na dzień, kiedy czynność podpisania jest dokonywana. Podmiot składający wniosek ma obowiązek przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej, a treść dokumentu pełnomocnictwa nie może budzić wątpliwości odnośnie daty powstania i zakresu umocowania pełnomocnika do działania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.

7. Wnioski złożone po terminie lub w innym miejscu niż wskazane w pkt. 4 powyżej podlegają odrzuceniu.

8. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.

9. Wszelkich informacji dotyczących otwartego naboru udziela Pani: Monika Banasik.tel.: 41 311 00 78 email: fundusze@maslow.pl.

X. Ocena wniosków i wybór partnerów:

Oceny wniosków dokonuje Komisja ds. wyboru partnerów powołana przez Wójta Gminy Masłów,

Komisja dokona oceny na podstawie informacji przedstawionych we wniosku oraz w załącznikach.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski podpisane przez uprawnione osoby, wypełnione komputerowo, sporządzone w języku polskim, złożone na udostępnionym formularzu wniosku, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze Partnerów.

 1.  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Członek Komisji nie może wstrzymać się od głosu.
 2.  Każdy z członków Komisji weryfikuje wnioski zgłoszone w ramach naboru pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Ocena wniosków nastąpi w dwóch etapach – ocena formalna (Etap I) i ocena merytoryczna (Etap II).
 4. W ramach oceny formalnej, Komisja będzie badała spełnienie kryteriów formalnych dopuszczających i uzupełniających. Ocena jest dokonywana w systemie: TAK/NIE.
 5. Warunkiem oceny wniosku pod kątem kryteriów formalnych uzupełniających jest spełnienie przez wniosek kryteriów formalnych dopuszczających (charakter bezwzględny).
 6.  Nie spełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych dopuszczających lub uzupełniających skutkować będzie negatywną oceną wniosku.
 7. W przypadku kryteriów formalnych uzupełniających dopuszczalne jest poprawienie formularza wniosku lub załączników. Wnioskodawca jest wzywany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub załączników w terminie określonym przez Przewodniczącego Komisji. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje odrzuceniem wniosku.
 8.  Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.
 9. Ocena na podstawie kryteriów merytorycznych polega na przyznaniu wnioskodawcy punktacji w zależności od stopnia spełnienia danego kryterium. Możliwe jest uzyskanie maksymalnie 25 punktów.
 10. Każdy członek Komisji dokonuje wstępnej oceny merytorycznej każdego wniosku, stosownie do kryteriów oceny stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Przewodniczący Komisji na podstawie wypełnionych przez członków Komisji kart oceny oblicza dla każdego wniosku ostateczną ocenę merytoryczną. Ostateczna ocena merytoryczna wniosku stanowi średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez członków Komisji. Wartość punktową podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 11. W przypadku powstania wątpliwości odnośnie spełnienia danego kryterium na etapie oceny merytorycznej, Przewodniczący Komisji jest uprawniony do wezwania wnioskodawcy w celu złożenia odpowiednich wyjaśnień na piśmie w terminie określonym przez Przewodniczącego Komisji.
 12. Gmina Masłów zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z poszczególnymi wnioskodawcami, celem konkretyzacji zasad współpracy przy realizacji Projektu.
 13. Po zakończeniu oceny merytorycznej, Komisja podejmuje decyzję o rekomendacji wyboru Partnera lub Partnerów, których zgłoszenia uzyskały wymaganą liczbę punktów.
 14. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Partnera lub Partnerów nastąpi po przeprowadzonych ewentualnie negocjacjach mających na celu ustalenie zasad realizacji partnerstwa i jego wewnętrznej organizacji.
 15. Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
 • imiona i nazwiska członków Komisji;
 • listę zgłoszonych wniosków;
 • wyniki oceny formalnej i merytorycznej, ujęte na liście rankingowej;
 • ewentualne uwagi członków Komisji;
 • podpisy członków Komisji.
 •  Do protokołu należy dołączyć oświadczenia członków Komisji o bezstronności oraz karty ocen poszczególnych wniosków.
 1. Informacja o rozstrzygnięciu naboru i wyborze Partnera lub Partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru partnerów na stronie internetowej http://www.maslow.biuletyn.net/
 2.  Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Partnerem lub Partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie, regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu. Umowa o partnerstwie musi być podpisana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu.
 3.  Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

XI. Gmina Masłów zastrzega sobie prawo do:

1. Negocjacji warunków realizacji zadań z Partnerem lub Partnerami.

2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny w każdym czasie.

3. Zawieszenia naboru na każdym etapie postępowania.

4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów i jego warunków w trakcie trwania naboru.

5. Przedłużenia terminu składania wniosków.

6. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.

7. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienie funkcji Partnera.

 

XII. Zakres umowy:

1. Umowa o partnerstwie zawarta zostanie po zakończeniu naboru a przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i stanowić będzie integralną część wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego”.

2. Umowa o partnerstwie dla realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 będzie zgodna z zapisami art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i zawierać będzie w szczególności:

l) przedmiot umowy,

2) prawa i obowiązki stron,

3) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

4) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

6) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron umowy;

7) sposób pokrywania wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu,

8) metodę i terminy wykonywania zadań objętych partnerstwem i przekazywania środków na ich realizację - finansowanie wspólnego przedsięwzięcia,

9) zasady odpowiedzialności partnerów wobec osób trzecich za ich działania lub zaniechania wynikające z realizacji projektu.

10) zasady odpowiedzialności za środki publiczne przekazane na realizację projektu. W szczególności wówczas, gdy partnerstwo przewiduje zlecenie zarządzania finansami na zewnątrz,

11) kwotę i sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu przez poszczególnych partnerów,

12) zasady prowadzenia postępowań na wybór wykonawców do realizacji zadań w projekcie oraz wskazywać korekty za nieprzestrzeganie zasad konkurencyjności oraz przejrzystości prowadzenia zamówień,

13) wspólną strategię dla realizacji projektu i w sposób wyczerpujący regulować stosunki wewnętrzne partnerstwa, w tym zakres współdziałania i odpowiedzialności

w ramach projektu,

14) pełnomocnictwo udzielone przez poszczególnych partnerów dla partnera wiodącego do podpisana przez niego umowy o dofinansowanie projektu w ich imieniu i na ich rzecz.

XIII. Postanowienia końcowe:

1. W przypadku unieważnienia naboru Gmina Masłów nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub wnioskodawca, a w szczególności Gmina Masłów nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania wniosku.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających zawarcie umowy o partnerstwie z wybranym w wyniku naboru Partnerem lub Partnerami, Gmina Masłów dopuszcza możliwość zawarcia umowy o partnerstwie z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

3. Udział Partnera lub Partnerów w realizacji Projektu nie jest gwarantowany i będzie uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE. W tym zakresie, Partnerowi lub Partnerom nie przysługują żadne roszczenia względem Gminy Masłów.

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia (PDF)

Załącznik nr 1 – Obszar projektu (PDF / DOC)

Załącznik nr 2 – Formularz wniosku (PDF / DOC)

Załącznik nr 3 – Kryteria oceny (PDF / DOC)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wnioskodawcy (PDF / DOC)

 

Wójt Gminy Masłów

            /-/ Tomasz Latodata wytworzenia2017-09-08
data udostępnienia2017-09-08
sporządzone przezMonika Banasik
opublikowane przezTomasz Haba
ilość odwiedzin151
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Informacja o wynikach na Partnera z sektora MŚP w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego"
Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2 , 26-001 Masłów, tel.: 41 311-00-60 do 99, fax: 41 311-00-61, gmina@maslow.pl, www.maslow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@