Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Gminy Poprzednie kadencje Uchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2007, bieżące, menu 1135 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2007

2007

 • Uchwała Nr XII/88/07 Rady Gminy w Masłowie z dnia 20 września 2007 roku
  w sprawie: wydania opinii do wniosku Nadleśnictwa Daleszyce o uznanie lasów za ochronne w Nadleśnictwie Daleszyce, położonych na terenie Gminy Masłów.
 • Uchwała Nr XII/87/07 Rady Gminy w Masłowie z dnia 20 września 2007 roku
  w sprawie uchwalenia,,Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Masłów na lata 2007-2032ïż½
 • Uchwała nr XI/86/ 07 Rady Gminy Masłów z dnia 19 lipca 2007 roku
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Masłów nr IV/36/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie przekazania przebudowanego odcinaka sieci wodociągowej ïż½ 160 w miejscowości Dąbrowa Koszarka.
 • Uchwała Nr XI/85/07 Rady Gminy Masłów z dnia 19 lipca 2007 roku
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działek położonych w Mąchocicach Kapitulnych.
 • Uchwała NR XI/84/2007 Rady Gminy Mas/span>
 • Uchwała Nr VIII/67/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych.
 • Uchwała Nr VIII/66/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka w jego granicach administracyjnych.
 • Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Scholasteria w jego granicach administracyjnych.
 • Uchwała Nr VIII/64/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne w jego granicach administracyjnych.
 • Uchwała Nr VIII/63/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi w jego granicach administracyjnych.
 • Uchwała Nr VIII/62/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa w jego granicach administracyjnych.
 • Uchwała Nr VIII/61/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa w jego granicach administracyjnych.
 • Uchwała Nr VIII/60/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty w jego granicach administracyjnych.
 • Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki w jego granicach administracyjnych.
 • Uchwała Nr VIII/58/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Barcza w jego granicach administracyjnych.
 • Uchwała Nr VIII/57/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/99 Rady Gminy Masłów z dnia 04 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Masłowie.
 • Uchwała Nr VIII/56/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wiśniówce.
 • Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów w roku 2007.
 • Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Mąchocice Kapitulne i Ciekoty w przedmiocie odłączenia obrębu Mąchocice Kapitulne
  i przyłączenie tej części do obrębu Ciekoty.
 • Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.
 • Uchwała Nr VII/52/07 Rady Gminy Masłów z dnia 13 kwietnia 2007 roku
  w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 • Uchwała Nr VII/51/07 Rady Gminy Masłów z dnia 13 kwietnia 2007 roku
  w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 • Uchwała Nr VI/50/07 Rady Gminy Masłów z dnia 20 marca 2007 roku
  w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa: zad. A - przy ujęciu wody,zad. B - ul. Wspólna.
 • Uchwała Nr VI/49/07 Rady Gminy Masłów z dnia 20 marca 2007 roku
  w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu na najładniejsze sołectwo w gminie Masłów 2007 roku.
 • Uchwała Nr VI/48/07 Rady Gminy Masłów z dnia 20 marca 2007 roku
  w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 • Uchwała Nr VI/46/07 Rady Gminy Masłów z dnia 20 marca 2007 roku
  w sprawie powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury
  w Masłowie.
 • Uchwała Nr VI/45/07 Rady Gminy Masłów z dnia 20 marca 2007 roku
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/259/05 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego.
 • Uchwała Nr V/44/07 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2007 roku
  w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Masłów.
 • Uchwała Nr V/43/07 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2007 roku
  w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/383/06 Rady Gminy Masłów z dnia 19 października 2006r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 58/2 położonej w Domaszowicach stanowiącej własność Gminy Masłów.
 • Uchwała Nr V/42/07 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2007 roku
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie na rok 2007.
 • Uchwała Nr V/41/07 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2007 roku
  w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wiśniówce.
 • UCHWAŁA Nr IV/40/07 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 31 stycznia 2007 roku
  w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie
 • Uchwała Nr IV/39/07 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2007 roku
  w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie.
 • Uchwała nr IV/38/ 07 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2007 roku
  w sprawie: przekazania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa zlokalizowanej w drogach o nr ewid 531 i nr 318/6.
 • Uchwała nr IV/37/07 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2007 roku
  w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice ïż½ Cedzynka.
 • Uchwała nr IV/36/07 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2007 roku
  w sprawie: przekazania przebudowanego odcinka sieci wodociągowej ïż½ 160 w miejscowości Dąbrowa Koszarka.
 • Uchwała nr IV/35/ 07 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2007 roku
  w sprawie: przekazania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Jaśminowa.
 • Uchwała Nr IV/34/07 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2007 roku
  w sprawie: nabycia w drodze darowizny działek położonych w Mąchocicach Kapitulnych
 • UCHWAŁA Nr IV/33/2007 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2007 roku
  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/241/2004 Rady Gminy Masłów z dnia 02 grudnia 2004r. dotyczącej wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 • UCHWAŁA Nr IV/32/2007 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2007 roku
  w sprawie uchylenia opłaty administracyjnej.
 • Uchwała Nr IV/31/07 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2007 roku
  w sprawie ustanowienia diet i ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży przysługującym sołtysom uczestniczącym w pracach Rady Gminy Masłów
 • Uchwała Nr IV/30/07 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2007 roku
  w sprawie: powołania Sekretarza Gminy Masłów
 • Uchwała Nr IV/29/07 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2007 roku
  w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Masłów.
 • UCHWAŁA Nr IV/28/2007 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2007 roku
  w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów
  z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.
 • Metryka

  sporządzono
  2016-03-17 przez
  udostępniono
  2016-03-17 00:00 przez Robert Pytlik
  zmodyfikowano
  2016-03-17 13:44 przez Pytlik Robert
  zmiany w dokumencie
  ilość odwiedzin
  1304
  Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.