Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Gminy Poprzednie kadencje Uchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2010, bieżące, menu 1138 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2010

2010

UCHWAŁA Nr LIII/421/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/384/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą nr L/396/10 Rady Gminy Masłów z dnia 9 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LIII/420/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku.

UCHWAŁA NR LIII/419/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3 - 3b

UCHWAŁA NR LIII/418/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik 1
załącznik 2
załączniki 3-7

UCHWAŁA Nr LIII/417/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr LIII/416/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok. 

UCHWAŁA Nr LIII/415/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Uchwała nr LIII/414/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice przez wnioskodawcę Pana Bogusława Szafraniec właściciela działek o numerach ewidencyjnych 460/2,460/3,460/4,460/5n, położonych w miejscowości Domaszowice, gmina Masłów

U C H W A Ł A Nr LIII/413/2010 RADY GMINY W MASŁOWIE z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: wezwania Pana Mieczysława Kosakiewicza do usunięcia naruszenia jego prawa własności działek nr ewid. 1170/3, 1172/3, 1174/3 położonych w Dąbrowie gm. Masłów.

Uchwała Nr LIII/412/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku położonym w Wiśniówce nr 75a.

Uchwała Nr LIII/411/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry” lokalu użytkowego w budynku położonym w Wiśniówce nr 2a i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie.

Uchwała Nr LIII/410/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry” lokalu użytkowego w budynku położonym w Wiśniówce nr 2a i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie.

Uchwała Nr LIII/409/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa "DOMASZOWICE II" na terenie gminy Masłów. 

UCHWAŁA NR LIII/408/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

UCHWAŁA NR LII/407/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 0314T Mąchocice – Ciekoty – Święta Katarzyna” o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.

Uchwała Nr LI/406/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Masłów do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR LI/405/2010 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/371/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. dot. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Masłów Pierwszy na lata 2010 – 2016. 

UCHWAŁA NR LI/404/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 20 września 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/259/05 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego, zmienionej uchwałą Nr VI/45/07 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2007 roku.

Uchwała nr LI/403/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa z włączeniem w ulicy Dębowej przez wnioskodawczynię Elżbietę i Krystiana Piotrowskich zam. Tumlin – Dąbrówka gm. Zagnańsk – właścicieli działek położonych w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów o numerach ewidencyjnych 422/28 i 422/33 oraz Magdalenę Machnicką – Warzecha i Andrzeja Warzecha zam. Kielce – współwłaścicieli działki o nr ewid 422/28 położonej w miejscowości Wola Kopcowa.

Uchwała LI/400/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010 roku w sprawie: nabycia w drodze darowizny działek położonych w Masłowie Pierwszym

Uchwała Nr LI/399/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010 roku w sprawie: odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działek położonych w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.

UCHWAŁA NR LI/398/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

UCHWAŁA NR LI/397/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Dąbrowie Łąki przy drodze 0309 T – II etap” o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki nr 3-5

UCHWAŁA Nr L/396/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/384/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

UCHWAŁA NR L/395/10 RADY GMINY MASŁÓW  z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/366/10 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr L/394/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr IX/64/03 z dnia 15 maja 2003 roku zmieniającej uchwałę Rady Gminy Masłów Nr XXV/322/02 z dnia 26 stycznia 2002r w sprawie nieodpłatnego przejęcia samochodu pożarniczego oraz zmiany struktury organizacyjnej jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Masłów.

UCHWAŁA Nr L/393/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie:
1. uchylenia uchwały Nr XXXII/283/05 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia
2005r. w sprawie nabycia działek położonych w miejscowości Brzezinki na
potrzeby budowy kompleksu sportowego;
2. zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Masłów na nieruchomości
stanowiące własność Pani Marty Sucheni.

Uchwała Nr L/392/10 Rady Gminy Masłów z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie: nabycia w drodze darowizny działki położonej w Brzezinkach

Uchwała L/391/10 Rady Gminy Masłów z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie: nabycia w drodze darowizny działek położonych w Brzezinkach

Uchwała Nr L/390/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/355/10 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia VI edycji konkursu na najładniejsze sołectwo w gminie Masłów 2010 roku.

UCHWAŁA NR L/388/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOMASZOWICE III” na terenie gminy Masłów.

UCHWAŁA NR L/387/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.

UCHWAŁA NR XLIX/386/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załączniki 3 - 6

UCHWAŁA NR XLIX/385/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Masłów lub jej jednostkom podległym.
załącznik

UCHWAŁA Nr XLIX/384/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XLIX/383/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu „EDUKACJA DROGĄ DO SPEŁNIANIA MARZEŃ’

Uchwała Nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: przekazania prowadzenia „Świetlic samorządowych dla dzieci w wieku przedszkolnym” dla Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach. 

UCHWAŁA NR XLIX/381/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Masłów a Gminą Zagnańsk.

Uchwała Nr XLIX/380/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Kopcowa na lata 2010-2016
załącznik

UCHWAŁA NR XLVIII/379/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/369/10 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.

UCHWAŁA NR XLVIII/378/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

UCHWAŁA NR XLVIII/377/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 
załączniki 1-7
załącznik 1a

UCHWAŁA NR XLVIII/376/2010 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

UCHWAŁA NR XLVIII/375/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2009.

Uchwała XLVIII/374/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Ciekoty, gmina Masłów

Uchwała Nr XLVIII/373/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad i odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie gminy Masłów

Uchwała Nr XLVIII/372/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Masłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

Uchwała Nr XLVIII/371/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Masłów Pierwszy na lata 2010-2016
załącznik

UCHWAŁA NR XLVII/369/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

UCHWAŁA NR XLVII/368/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/362/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

UCHWAŁA NR XLVII/367/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załączniki 1 - 7

UCHWAŁA NR XLVII/366/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XLVII/365/10 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/197/08 Rady Gminy Masłów z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie ustanowienia diet i ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży przysługującym sołtysom uczestniczącym w pracach Rady Gminy Masłów

Uchwała nr XLVII/364/10 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zgody na przekazanie kanału sanitarnego w miejscowości Domaszowice. 

Uchwała Nr XLVII/363/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa wzdłuż ulicy Bukowej przez wnioskodawczynię Iwonę Bobińską zam. 25 -548 Kielce, ul. Orkana 9/44, właścicielkę działki położonej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów o numerze ewidencyjnym 475/4.

UCHWAŁA NR XLVI/362/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

UCHWAŁA NR XLVI/361/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik

Uchwała Nr XLVI/360/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ciekoty w przedmiocie nadania nazwy ulicy w obrębie Ciekoty, gmina Masłów

Uchwała Nr XLVI/359/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/62/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa w jego granicach administracyjnych.

Uchwała Nr XLVI/358/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: podziału gminy na obwody głosowania, określenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

U C H W A Ł A NR XLVI/357/2010 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Uchwała Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.

Uchwała Nr XLV/355/10 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: ogłoszenia VI edycji konkursu na najładniejsze sołectwo w gminie Masłów 2010 roku.
załącznik

UCHWAŁA NR XLV/354/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

UCHWAŁA NR XLV/353/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

UCHWAŁA NR XLV/352/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

UCHWAŁA NR XLV/351/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

UCHWAŁA NR XLV/350/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załączniki 1-8

Uchwała Nr XLV/349/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XLV/346/2010 Rady Gminy w Masłowie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa MASŁÓW PIERWSZY na terenie gminy Masłów.

Uchwała Nr XLV/345/10 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Dąbrowa nr 14/110, położonej w Wiśniówce
załączniki 1-8

Uchwała Nr XLV/344/10 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy

UCHWAŁA Nr XLV/343/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Puls w Masłowie na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Masłowie Pierwszym i w Mąchocicach Kapitulnych na czas do końca trwania okresu umowy wynajmu nieruchomości lokalowych i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie.

UCHWAŁA Nr XLV/342/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Uchwała Nr XLIV/341/2010 Rady Gminy w Masłowie z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie: odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.

 UCHWAŁA Nr XLIV/340/2010 Rady Gminy w Masłowie z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów
załącznik do uchwały

Uchwała nr XLIV/339/2010 Rady Gminy w Masłowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Masłów na lata 2010-2014”
załącznik do uchwały

Uchwała Nr XLIV/338/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/244/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Masłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

UCHWAŁA Nr XLIV/337/10 Rady Gminy Masłów z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2010
- załączniki

UCHWAŁA Nr XLIII/336/10 RADY GMINY w MASŁOWIE z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA NR XLIII/335/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok.
załaczniki 1 - 11 do uchwały

UCHWAŁA Nr XLIII/334/10 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: szczegółowości budżetu Gminy Masłów.

Metryka

sporządzono
2016-03-17 przez Fąfara Mateusz
udostępniono
2016-03-17 00:00 przez Haba Tomasz
zmodyfikowano
2021-07-14 12:41 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1377
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.