Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Gminy Poprzednie kadencje Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 2012
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2012, bieżące, menu 1141 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2012

2012

Uchwała Nr XXIX/215/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Masłów do projektu pn. „Kielecki Obszar Funkcjonalny”

Uchwała Nr XXIX/214/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie wyodrębnienia w grupie obszarów funkcjonalnych regionu świętokrzyskiego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

U C H W A Ł A NR XXIX/213/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2012.
załącznik

U C H W A Ł A NR XXIX/212/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025.
objaśnienia
załącznik 1

U C H W A Ł A NR XXIX/211/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

Uchwała Nr XXIX/210/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Tabela

UCHWAŁA NR XXVIII/209/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVIII/208/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.

UCHWAŁA Nr XXVIII/207/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY GMINY Masłów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów.

UCHWAŁA Nr XXVIII/204/12 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

U C H W A Ł A NR XXVIII/203/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-2025.
objaśnienia
załącznik 1
załącznik 2


U C H W A Ł A NR XXVIII/202/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok.
opis budżetu
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3-10

UCHWAŁA  NR XXVII/201/12 RADY  GMINY  MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/115/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

UCHWAŁA NR XXVII/200/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025.
objaśnienia
załącznik

UCHWAŁA   NR XXVII/199/12 RADY  GMINY  MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik 1
załącznik 2
załączniki 3 do 6

UCHWAŁA Nr XXVII/198/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie stawek opłaty targowej na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/197/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/196/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/195/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013rok.

Uchwała nr XXVII/194/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa do działek nr ewid. 423/8–16, przez wnioskodawców P. Dariusza Chrzanowskiego, Zbigniewa Chrzanowskiego, P. Lucynę Bednarz, P. Annę Nowak, P. Bogusława Stępień.

Uchwała nr XXVII/193/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Graniczna do działki nr ewid. 962/8, 962/9, 962/10, 962/22 przez wnioskodawcę Pana Marcina Boćkowskiego zam. Leszczyny.

Uchwała Nr XXVII/192/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Masłów Pierwszy w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów

Uchwała Nr XXVII/191/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Uchwała Nr XXVII/190/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku  w sprawie: nabycia w drodze darowizny działek położonych w Brzezinkach

Uchwała Nr XXVII/189/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA Nr XXVII/187/2012 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów
Załącznik

UCHWAŁA NR XXVII/186/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów
Załącznik

UCHWAŁA NR XXVII/185/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału gminy Masłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 – 2018, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Masłów, przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C

UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 – 2018, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Masłów, przeciwko bakteriom pneumokokowym

UCHWAŁA Nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r.  w sprawie:Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVII/181/2012 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Masłów na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Prognoza
Program
Uzupełnienie RDOŚ 1
Uzupełnienie RDOŚ 2

UCHWAŁA NR XXVI/180/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 października 2012 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/166/12 Rady Gminy Masłów z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk.

UCHWAŁA NR XXVI/179/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025.
załacznik nr 1
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XXVI/178/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3 do 6

Uchwała Nr XXVI/177/12 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 2012 roku  w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/54/03 Rady Gminy Masłów z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów zmienionego uchwałą Nr XXXVI/291/09 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2009 roku.

UCHWAŁA NR XXVI/176/12 RADA GMINY MASŁÓW z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Uchwała Nr XXVI/175/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 2012 roku  w sprawie: nabycia w drodze darowizny działki położonej w Mąchocicach-Scholasterii

UCHWAŁA Nr XXVI/174/12 Rady Gminy w Masłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na gminy Masłów
załącznik graficzny

UCHWAŁA Nr XXVI/173/12 Rady Gminy w Masłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DOMASZOWICE I" na terenie gminy Masłów wraz z uzasadnieniem
załącznik graficzny

Uchwała Nr XXVI/172/12 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie: nadania statutu Samorządowemu Zespołowi Obsługi Oświaty w Masłowie.
załącznik nr 1

Uchwała Nr XXV/171/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2012 roku  w sprawie: odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działek położonych w Mąchocicach Kapitulnych.

UCHWAŁA NR XXV/170/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/115/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

UCHWAŁA NR XXV/167/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk.

Uchwała nr XXIV/165/12 Rady Gminy Masłów z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3-6

Uchwała nr XXIV/164/12 Rady Gminy w Masłowie z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie

Uchwała Nr XXIV/163/12 Rady Gminy Masłów z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr III/21/99 Rady Gminy Masłów z dnia 04 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Masłowie, zmienionej uchwałą nr VIII/57/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 r. oraz uchwałą nr XXVI/203/08 Rady Gminy Masłów z dnia 04 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXIV/162/12 Rady Gminy Masłów z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/224/09 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów

Uchwała Nr XXIV/161/12  Rady Gminy Masłów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia gminy Masłów do projektu Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach na prowadzenie przedszkoli unijnych w latach 2012 – 2014

UCHWAŁA Nr XXIV/160/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.
załącznik 1
załącznik 2

Uchwała nr XXIV/159/2012  Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2012 roku  w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy

Uchwała nr XXIII/158/2012  Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2012 roku - Uchwała intencyjna w sprawie udziału Gminy Masłów w realizacji projektu "Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej"

Uchwała nr XXII/157/2012  Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zgody na przekazanie sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Drugi – Dolina Marczakowa.

Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zgody na przekazanie sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa.

Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zgody na przekazanie sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy.

Uchwała Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2012 rokuw sprawie: nabycia w drodze darowizny działek położonych w Masłowie Pierwszym

UCHWAŁA NR XXII/153/2012 Rady Gminy w Masłowiez dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegosołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów.
Załącznik 1 - mapa
Załącznik 2,3 i uzasadnienie

UCHWAŁA NR XXII/152/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025.
Objasnienia
Załącznik 1
Załącznik 2

UCHWAŁA NR XXII/151/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3-8

UCHWAŁA NR XXII/150/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2011 rok.

Uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2011

Apel Nr XXII/1/12 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wezwania Wójta do rozwiązania umowy na obsługę prawną Gminy oraz do podjęcia działań zmierzających do uzyskania przez Gminę odszkodowania z tytułu nienależytej obsługi prawnej świadczonej przez Radcę Prawnego Adama Meksa.

UCHWAŁA NR XXI/148/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025.
Objaśnienia
Załącznik 1
Załącznik 2

UCHWAŁA NR XXI/147/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3 - 7

Uchwała Nr XXI/146/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30maja 2012 roku w sprawie: wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 0308 T Kajetanów – Dolina Marczakowa – Nademłynie w miejscowości Dolina Marczakowa.

Uchwała Nr XXI/145/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Masłów udziałów wynoszących po 1/7 części we współwłasności działek położonych w Dąbrowie i w Kielcach oraz odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działek położonych w Dąbrowie z przeznaczeniem pod budowę budynku świetlicy wiejskiej.

UCHWAŁA NR XXI/144/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych

Uchwała Nr XX/143/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia stałych terminów i tematów obrad Rady Gminy Masłów

Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIV/295/05 Rady Gminy Masłów z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie stałych terminów i tematów obrad Rady Gminy Masłów.

UCHWAŁA NR XX/141/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025.
Objasnienia
Załącznik 1
Załącznik 2

UCHWAŁA NR XX/140/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3-6

Uchwała Nr XX/139/12 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia VIII edycji konkursu na najładniejsze sołectwo w gminie Masłów 2012 roku.
załącznik

Uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy do działek o nr ewid. 869/18 do 869/22, Gmina Masłów.

Uchwała Nr XX/137/12 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

Uchwała Nr XX/136/12 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości nr 469/4 położonej w Woli Kopcowej, której Gmina Masłów jest współwłaścicielem (w ½)

Uchwała XX/135/12 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: nabycia w drodze darowizny udziału w prawie współwłasności działki nr 469/6 o pow. 0,0014 ha położonej w Woli Kopcowej

Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 24.04.2012 roku w sprawie: przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Masłów

Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim.

Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego.

Uchwała Nr XX/130/2012Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Uchwała nr XIX/129/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa do działek o nr ewid. 145/2 do 145/10, Gmina Masłów.

U C H W A Ł A NR XIX/128/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025.
objaśnienia
załącznik nr 1
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XIX/127/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załacznik nr 3 -5

Uchwała Nr XIX /126/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”.
załącznik

Uchwała Nr XIX/125/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie

Uchwała nr XIX/124/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: udzielenia schronienia p. Janinie Lorek

Uchwała nr XIX/123/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Uchwała nr XIX/121/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Uchwała nr XIX/120/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Uchwała nr XIX/119/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: wyboru delegata do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

UCHWAŁA NR XVIII/117/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno.

 

UCHWAŁA NR XVIII/116/12 RADY GMINY MASŁÓWz dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

 

UCHWAŁA NR XVIII/115/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

UCHWAŁA NR XVIII/114/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki nr 3 i 4

Uchwała Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim

UCHWAŁA NR XVIII/112/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 2012-2015
załącznik

Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Masłówz dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłówna 2012 rok.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5

Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice do działek o nr ewid 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12, 48/13, 48/14, 48/15, 48/16, 48/17, 48/18, Gmina Masłów.

UCHWAŁA NR XVII/109/12 Rady Gminy w Masłowie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegosołectwa Wiśniówka w gminie Masłów.
załącznik nr 1
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XVII/108/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok.
Opis
Załącznik 1
Załącznik 2
Załaczniki 3 do 10

UCHWAŁA NR XVII/107/12 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025.
Objaśnienia
Załącznik 1
Załącznik 2

Metryka

sporządzono
2016-03-17 przez Synak Joanna
udostępniono
2016-03-17 00:00 przez Robert Pytlik
zmodyfikowano
2016-04-19 14:18 przez Pytlik Robert
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1303
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.