Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2017r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2017r., bieżące, menu 1178 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2017r.

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2017r.

Zarządzenie nr 178/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2011 Wójta Gminy Masłów w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 177/2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów”

Zarządzenie nr 176/2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie”

Zarządzenie nr 175/2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów”

Zarządzenie nr 174/2017

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 173/2017

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 172/2017

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Masłów, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, planu finansowego wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów na 2018 rok

Zarządzenie nr 171/2017

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie nr 170/2017

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 169/2017

w sprawie odwołania i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Masłów
 Zarządzenie nr 168/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
 Zarządzenie nr 167/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 166/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie nr 165/2017
Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Masłów Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 164/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej gruntów oraz składników aktywów i pasywów metodą weryfikacji w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenie nr 163/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2016 Wójta Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2016 roku
Zarządzenie nr 162/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 161/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 160/2017

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 159/2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych, dla której Gmina Masłów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr 158/2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie Pierwszym, dla której Gmina Masłów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr 157/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 156/2017

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 155/2017

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 154/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będącej własnością Gminy Masłów

Zarządzenie nr 153/2017

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 152/2017

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Masłów na 2018 rok

Zarządzenie nr 151/2017

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028

Zarządzenie nr 150/2017
Załącznik 1

w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego "Żyj pozytywnie i zdrowo", wprowadzenia regulaminu oraz powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 149/2017

w sprawie organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach programu "Aktywna tablica"
 Zarządzenie nr 148/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
 Zarządzenie nr 147/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 146/2017

w sprawie udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkującym na terenie gminy Masłów w okresie roku szkolnego 2017/2018

Zarządzenie nr 145/2017
Formularz Konsultacji (DOC / PDF)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

Zarządzenie nr 144/2017

w sprawie odwołania i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 143/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 142/2017  w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 141/2017

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 140/2017

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 139/2017

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 138/2017

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 137/2017

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 136/2017

w sprawie ustalernia wysokości wadium

Zarządzenie nr 135/2017

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 134/2017
Załącznik 1
Załącznik 2

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko "Referent ds. wymiaru podatków lokalnych i księgowości budżetowej"
Zarządzenie nr 133/2017
Załącznik 1
Załącznik 2 (PDF / DOC)
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Mąchocice Kapitulne w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Mąchocice Kapitulne, gmina Masłów
Zarządzenie nr 132/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Mąchocice Kapitulne w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Mąchocice Kapitulne, gmina Masłów
Zarządzenie nr 131/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr 130/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 121/2017 Wójta Gminy Masłów z dnia 08.09.2017 r.
Zarządzenie nr 129/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 128/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 127/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 126/2017 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Masłów i układzie wykonawczym wydatków Gminy.
Zarządzenie nr 125/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie
Zarządzenie nr 124/2017 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 258/2 o powierzchni 1m2 położonej w Woli Kopcowej oraz części działki nr 874/1 o powierzchni 1m2 położonej w Masłowie Pierwszym.
Zarządzenie nr 123/2017 w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wola Kopcowa w przedmiocie nadania nazwy placowy usytuowanemu w granicach działki 257/11 w Woli Kopcowej oraz nadania nazwy ulicy w obrębie Wiola Kopcowa, gmina Masłów
Zarządzenie nr 122/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wola Kopcowa w przedmiocie nadania nazwy placowy usytuowanemu w granicach działki 257/11 w Woli Kopcowej oraz nadania nazwy ulicy w obrębie Wiola Kopcowa, gmina Masłów
Zarządzenie nr 121/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Wyboru Partnerów: spoza MŚP oraz z sektora MŚP w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rozwój Miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”
Zarządzenie nr 120/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 119/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 118/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 117/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 116/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 115/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pana Daniela Kozłowskiego, nauczyciela muzyki w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 114/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pana Piotra Gębki, nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Masłowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 113/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Sylwi Krogulec, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 112/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Marii Fąfary, nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzezinkach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 111/2017 w sprawie przyznania nagrody dla osoby fizycznej za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
Zarządzenie nr 110/2017 w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków/ankiet zgłoszonych do projektu "Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów"
Zarządzenie nr 109/2017
Załącznik 1
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2017 Wójta Gminy Masłów z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 108/2017 w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym oraz Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
Zarządzenie nr 107/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej
Zarządzenie nr 106/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych
Zarządzenie nr 105/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie
Zarządzenie nr 104/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 103/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 102/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 101/2017 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników / dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Masłów
Zarządzenie nr 100/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 99/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 98/2017
Załącznik 1
Załącznik 2
Wniosek (PDF / DOC)

w sprawie ustanowienia logo Gminy Masłów oraz zasad jego używania i wykorzystywania
Zarządzenie nr 97/2017 w sprawie ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 96/2017
Załącznik - Regulamin

w sprawie regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 95/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zarządzenie nr 94/2017 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 14/20 o pow. 0,0208ha położonej w Wiśniówce
Zarządzenie nr 93/2017
Załącznik 1
Załącznik 2
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko "Referent ds. gospodarki lokalami"
Zarządzenie nr 92/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 91/2017 w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia sportowego
Zarządzenie nr 90/2017
Załącznik 1
Załącznik 2 (PDF / DOC)
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Domaszowice, gmina Masłów
Zarządzenie nr 89/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Domaszowice, gmina Masłów
Zarządzenie nr 88/2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Masłów, a nie będących drogami publicznymi
Zarządzenie nr 87/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017-2027
Zarządzenie nr 86/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 85/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 84/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr 83/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 82/2017
Załącznik
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 81/2017 w spawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej
Zarządzenie nr 80/2017 w spawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie
Zarządzenie nr 79/2017 w spawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych
Zarządzenie nr 78/2017 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 102 o powierzchni 0,0220ha położonej w Barczy
Zarządzenie nr 77/2017 w sprawie umowy dzierżawy części działek nr 875/5 i 875/7 położonych w Masłowie Pierwszym
Zarządzenie nr 76/2017
Załącznik 1 - Regulamin

załącznik 1 do regulaminu
załącznik 2 do regulaminu
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 75/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 74/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 73/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2016.
Zarządzenie nr 72/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 71/2017 w sprawie powołania komisji ds. przeglądu dokumentów zastrzeżonych w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego w Masłowie
Zarządzenie nr 70/2017 w sprawie określenia obszaru Gminy Masłów objętego zorganizowanym dowozem dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019
Zarządzenie nr 69/2017 w sprawie zmiany układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 68/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Masłów
Zarządzenie nr 67/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 66/2017
Załącznik 1 i 2
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko "Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych"
Zarządzenie nr 65/2017
Załącznik 1 i 2
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko "Referent ds. księgowości budżetowej"
Zarządzenie nr 64/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej
Zarządzenie nr 63/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych
Zarządzenie nr 62/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Masłowie
Zarządzenie nr 61/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 60/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 59/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2017 roku programów zdrowotnych pn.: "Program zdrowotny na lata 2013-2018, dotyczący szczepień profilaktycznych dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów, przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C" oraz " program zdrowotny na lata 2013-2018, dotyczący szczepień profilaktycznych dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy masłów, przeciwko bakteriom pneumokokowym"
Zarządzenie nr 58/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie nr 57/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 56/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 55/2017 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów”
Zarządzenie nr 54/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 53/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłów i jednostkach organizacyjnych Gminy - kierowników, dyrektorów
Zarządzenie nr 52/2017
Załącznik 1
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie, Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Szkoły podstawowej w Woli Kopcowej
Zarządzenie nr 51/2017  w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków/ankiet do udziału w projekcie Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów
 Zarządzenie nr 50/2017 w sprawie udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Masłów w okresie roku szkolnego 2016/2017
 Zarządzenie nr 49/2017 w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 48/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 47/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 46/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017r dla pracowników Urzędu Gminy oraz w podległych jednostkach organizacyjnych
Zarządzenie nr 45/2017
Załącznik 1

Załącznik 2
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko „Referent ds. inwestycji”
Zarządzenie nr 44/2017
Załącznik 1
Załącznik 2
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko „Referent ds. pozyskiwania funduszy i rozwoju przedsiębiorczości”
Zarządzenie nr 43/2017
Załącznik 1

Załącznik 2
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko „Referent ds. gospodarki nieruchomościami”
Zarządzenie nr 42/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 41/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 40/2017 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów
Zarządzenie nr 39/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.
Zarządzenie nr 38/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia gminnych eliminacji VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
Zarządzenie nr 37/2017 w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Masłów
 Zarządzenie nr 36/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Masłów
Zarządzenie nr 35/2017
Załącznik 1
w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Masłów
 Zarządzenie nr 34/2017 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych i postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego
 Zarządzenie nr 33/2017  w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych
Zarządzenie nr 32/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Zarządzenie nr 31/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 29/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 28/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2016 Wójta Gminy Masłów
Zarządzenie nr 27/2017
Załącznik 2
Załączniki
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych
Zarządzenie nr 26/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 24/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Masłów
Zarządzenie nr 22/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie wybudowanej sieci wodociągowej
Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Zarządzenie nr 20/2017
Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz szkolenia obronnego w gminie Masłów w 2017 roku
Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 17/2017
Załączniki 1-5
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2011 Wójta Gminy Masłów w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie nr 16/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2012 Wójta Gminy Masłów w sprawie wykonywania obowiązków informacyjnych w systemie kontroli zarządczej przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Zarządzenie nr 15/2017 w  sprawie  zatwierdzenia  regulaminu  udzielenia  dofinansowania  na  realizację  zadania pn.: "Usuwanie  i  unieszkodliwienie  wyrobów  zawierających  azbest  z  budynków  i posesji zlokalizowanych na terenie gminy Masłów"
Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania, które zostały zniszczone lub uszkodzone w procesach wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015
Zarządzenie nr 12/2017
Załącznik 1
Załącznik 2
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko "Informatyk"
Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie ferii zimowych 2017 roku
Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów"
Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. "Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Masłów"
Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt logo Gminy Masłów
Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w Mąchocicach Kapitulnych
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem części zabudowanej działki nr 432/2
Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem części zabudowanej działki nr 432/1
Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie zmian w planach wydatków jednostek budżetowych Gminy Masłów
Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie powołania składu komisji inwentaryzacyjnych i postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego

Metryka

sporządzono
2017-01-16 przez Pracownicy UG Masłów
udostępniono
2017-01-16 00:00 przez Tomasz Haba
zmodyfikowano
2018-01-12 12:38 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2565
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.