Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Gminy Poprzednie kadencje Uchwały Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, bieżące, menu 1197 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

2018

 

LIV sesja, 18 października 2018 roku. Uchwały 537 - 539
 UCHWAŁA NR
LIV/537/2018
w sprawie skargi Państwa J. S. C. w sprawie zakłócenia stosunków wodnych ze szkodą dla działki nr 33/4

UCHWAŁA NR
LIV/538/2018
Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LIV/539/2018
Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028

 

LIII sesja, 27 września 2018 roku. Uchwały 524 - 536
 UCHWAŁA NR
LIII/524/2018
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych
UCHWAŁA NR
LIII/525/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr XLVI/464/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów,  w roku 2018
UCHWAŁA NR
LIII/526/2018
w sprawie: zmiany uchwały nr XLVI/463/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów w roku 2018
UCHWAŁA NR
LIII/527/2018
w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa
 UCHWAŁA NR
LIII/528/2018
Załączniki 1 do 7
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

UCHWAŁA NR
LIII/529/2018
Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028
UCHWAŁA NR
LIII/530/2018
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR
LIII/531/2018

Załącznik 1

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 1102/5 o powierzchni 0,0140 ha położonej w Masłowie Pierwszym
UCHWAŁA NR
LIII/532/2018
w sprawie wyposażenia w majątek instytucji kultury Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
UCHWAŁA NR
LIII/533/2018
w  sprawie: wystąpienia  do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 102 położonej w Barczy
UCHWAŁA NR
LIII/534/2018
Załącznik 1
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Woli Kopcowej
UCHWAŁA NR
LIII/535/2018
w sprawie: podjęcia czynności zmierzających do wykupu części działki nr 242 położonej w Woli Kopcowej

UCHWAŁA NR
LIII/536/2018


Załącznik 1

w sprawie: sprzedaży działki nr 208/5 o pow. 0,0804 ha położonej w Woli Kopcowej, stanowiącej własność Gminy Masłów

 

LII sesja nadzwyczajna, 9 sierpnia 2018 roku. Uchwały 519 - 523
 UCHWAŁA NR
LII/519/2018
w sprawie: nabycia w drodze darowizny działki nr 834/49 położonej w Masłowie Pierwszym
UCHWAŁA NR
LII/520/2018
w sprawie: nabycia w drodze darowizny działki nr 286/1 położonej w Woli Kopcowej
UCHWAŁA NR
LII/521/2018
Załączniki 1 do 6
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
LII/522/2018
Załączniki 1 do 3
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028
UCHWAŁA NR
LII/523/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

 

LI sesja, 19 lipca 2018 roku. Uchwały 511 - 518
 UCHWAŁA NR
LI/511/2018
zmieniającą uchwałę Nr XLVII/478/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 UCHWAŁA NR
LI/512/2018
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
LI/513/2018
w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do programu „Ogólnopolska Karta Seniora"

 UCHWAŁA NR
LI/514/2018
Załączniki 1 do 7

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
 UCHWAŁA NR
LI/515/2018
Załączniki 1 do 3
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028
 UCHWAŁA NR
LI/516/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na realizację zadania pn. „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”

 UCHWAŁA NR
LI/517/2018

Załącznik 1

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiącej własność Gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
LI/518/2018
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 432/1, położonej w Mąchocicach Kapitulnych, na rzecz dotychczasowego najemcy

 

L sesja, 21 czerwca 2018 roku. Uchwały 496 - 510
 UCHWAŁA NR
L/496/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok
 UCHWAŁA NR
L/497/2018
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
UCHWAŁA NR
L/498/2018
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

 UCHWAŁA NR
L/499/2018
Załącznik 1
Załącznik 2

Załącznik 3

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028
 UCHWAŁA NR
L/500/2018
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 UCHWAŁA NR
L/501/2018
Załączniki
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów
  UCHWAŁA NR
L/502/2018
w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Podklonówka
UCHWAŁA NR
L/503/2018
w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Podklonówka
UCHWAŁA NR
L/504/2018
w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa- ul. Podmasłowie
UCHWAŁA NR
L/505/2018
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/301/05 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Masłów Pierwszy, w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
L/506/2018
w sprawie: sprzedaży działki nr 30/3 położonej w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
L/507/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 153/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym
UCHWAŁA NR
L/508/2018
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 258/1 położonej w Ciekotach oraz numerem 530/1 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiących własność Gminy Masłów, wpisanych do rejestru zabytków
UCHWAŁA NR
L/509/2018
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/409/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz  podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
UCHWAŁA NR
L/510/2018
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Masłów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu

 

XLIX sesja, 24 maja 2018 roku. Uchwały 491 - 495
 UCHWAŁA NR
XLIX/491/2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 UCHWAŁA NR
XLIX/492/2018
Załącznik
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
UCHWAŁA NR
XLIX/493/2018
Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

 UCHWAŁA NR
XLIX/494/2018
Załącznik 1

Załącznik 2

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028
  UCHWAŁA NR
XLIX/495/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk

 

XLVIII sesja, 26 kwietnia 2018 roku. Uchwały 488 - 490
 UCHWAŁA NR
XLVIII/488/2018

w sprawie zmiany Statutu Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach
   UCHWAŁA NR
XLVIII/489/2018
Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XLVIII/490/2018

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028

 

XLVII sesja, 22 marca 2018 roku. Uchwały 476 - 487
 UCHWAŁA NR
XLVII/476/2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/441/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
  UCHWAŁA NR
XLVII/477/2018

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
  UCHWAŁA NR
XLVII/478/2018

w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  UCHWAŁA NR
XLVII/479/2018

w sprawie podziału gminy Masłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR
XLVII/480/2018

Rozstrzygnięcie WSA

w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2018 rok"

UCHWAŁA NR
XLVII/481/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 7 grudnia 2017r. pomiędzy Gminą Kielce, a Gminą Masłów
UCHWAŁA NR
XLVII/482/2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką ewidencyjną nr 432/1 położoną w Mąchocicach Kapitulnych
UCHWAŁA NR
XLVII/483/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 14/33 o powierzchni 0,1006 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, w miejscowości Wiśniówka
UCHWAŁA NR
XLVII/484/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem części działki nr 432/2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych wraz ze zlokalizowanymi na niej budynkami gospodarczymi
UCHWAŁA NR
XLVII/485/2018

Załącznik 1
Załącznik 2

Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
 UCHWAŁA NR
XLVII/486/2018

Załącznik 1
Załącznik 2

Załącznik 3
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028
  UCHWAŁA NR
XLVII/487/2018

w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018 roku

 

XLVI sesja, 28 lutego 2018 roku. Uchwały 458 - 475
 UCHWAŁA NR
XLVI/458/2018

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
 UCHWAŁA NR
XLVI/459/2018
Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028
 UCHWAŁA NR
XLVI/460/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
 UCHWAŁA NR
XLVI/461/2018
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
  UCHWAŁA NR
XLVI/462/2018
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  UCHWAŁA NR
XLVI/463/2018
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów w roku 2018
 UCHWAŁA NR
XLVI/464/2018
w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów, w roku 2018
 UCHWAŁA NR
XLVI/465/2018
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przez podmioty prowadzące działalność oświatową na terenie Gminy Masłów
  UCHWAŁA NR
XLVI/466/2018
Załącznik 1
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek nr 59/10 i nr 60/2 położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
 UCHWAŁA NR
XLVI/467/2018
Załącznik 1
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 148/12 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
UCHWAŁA NR
XLVI/468/2018
Załącznik 1
w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 204/8 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów

UCHWAŁA NR
XLVI/469/2018

Załącznik 1

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 258/1 położonej w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów, wpisanej do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR
XLVI/470/2018

Załącznik 1

w sprawie: sprzedaży działki nr 30/4 położonej w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLVI/471/2018
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów
UCHWAŁA NR
XLVI/472/2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

UCHWAŁA NR
XLVI/473/2018

Załącznik 1

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/293/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów

UCHWAŁA NR
XLVI/474/2018

Załącznik 1

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/300/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów

UCHWAŁA NR
XLVI/475/2018

Załącznik 1
Załącznik 2

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

XLV sesja, 25 stycznia 2018 roku. Uchwały 448 - 457

UCHWAŁA NR
XLV/448/2018

w sprawie: „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Masłów na lata 2018-2022”

UCHWAŁA NR
XLV/449/2018

w sprawie: sprzedaży działek nr 735/12 i nr 735/14 położonych w Brzezinkach, stanowiących własność Gminy Masłów

UCHWAŁA NR
XLV/450/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 530/1 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiącej własność Gminy Masłów, wpisanej do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR
XLV/451/2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

UCHWAŁA NR
XLV/452/2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu oferującego pomoc niepełnosprawnym

UCHWAŁA NR
XLV/453/2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno

UCHWAŁA NR
XLV/454/2018

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Załącznik 6
Załącznik 7

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
UCHWAŁA NR
XLV/455/2018
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028

 UCHWAŁA NR
XLV/456/2018

Załacznik 1

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/298/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów
 UCHWAŁA NR
XLV/457/2018
Załącznik 1
Załącznik 2

Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2018 rok

Metryka

sporządzono
2018-01-30 przez Joanna Synak
udostępniono
2018-01-30 00:00 przez Synak Joanna
zmodyfikowano
2020-08-07 10:49 przez Synak Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1886
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.