Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2020r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2020r., bieżące, menu 1239 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2020r.

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2020r.

Zarządzenie nr 143/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 142/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 141/2020 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Masłów, planu finansowego funduszu sołeckiego i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Masłów odrębnymi ustawami na 2021 rok
Zarządzenie nr 140/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikom jednostek organizacyjnych
Zarządzenie nr 139/2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 138/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr 137/2020 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 701/3 o powierzchni 2m2 położonej w Brzezinkach
Zarządzenie nr 136/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 135/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 134/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 133/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 132/2020 w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Gminy w Masłowie
Zarządzenie nr 131/2020 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Referenta ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
Zarządzenie nr 130/2020 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko "Referent ds. wodociągów i kanalizacji oraz gazyfikacji gminy"
Zarządzenie nr 129/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia będącej własnością Gminy Masłów
Zarządzenie nr 128/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 127/2020 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Zarządzenie nr 126/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr 125/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 124/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 123/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 122/2020 w sprawie sporządzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Masłów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Zarządzenie nr 121/2020 w sprawie przyznania nagrody dla osoby fizycznej za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
Zarządzenie nr 120/2020 w sprawie ogłoszenia ponownego naboru na stanowisko urzędnicze "Referent ds. rozwoju i wdrażania projektów"
Zarządzenie nr 119/2020 w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia sportowego
Zarządzenie nr 118/2020 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 117/2020 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Masłów na 2021 rok
Zarządzenie nr 116/2020 w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029
Zarządzenie nr 115/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 114/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 113/2020 w sprawie zmiany podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Masłów
Zarządzenie nr 112/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Zarządzenie nr 111/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 110/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 109/2020 w sprawie zmianu terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia sportowego
Zarządzenie nr 108/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do przeprowadzenia postępowań w tym do wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie nr 107/2020 w sprawie ograniczenia działalności Urzędu Gminy Masłów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Zarządzenie nr 106/2020 w sprawie komisyjnego otwarcia szafy metalowej i sejfu oraz dokonania spisu z natury dokumentów materiałów niejawnych znajdujących się w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 105/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Statutu Gminy Masłów”
Zarządzenie nr 104/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 103/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 102/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Gminie Masłów
Zarządzenie nr 101/2020 w sprawie ogłoszenia ponownego naboru na stanowisko urzędnicze "Referent ds. rozwoju i wdrażania projektów"
Zarządzenie nr 100/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 99/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 98/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie powołania Koordynatora Gminnego KOF w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 95/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie nr 94/2020 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze "referent ds. promocji gminy"
Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 92/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 91/2020 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Domaszowice w Gminie Masłów
Zarządzenie nr 90/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 89/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 88/2020 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze "Referent ds. rozwoju i wdrażania projektów"
Zarządzenie nr 87/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2020 roku programu zdrowotnego pn.: "Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Masłów na lata 2020-2024"
Zarządzenie nr 86/2020 w sprawie zasad rozliczania zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych w samochodach i sprzęcie ochotniczych straży pożarnych Gminy Masłów
Zarządzenie nr 85/2020 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Mąchocice-Scholasteria w Gminie Masłów
Zarządzenie nr 84/2020 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dolina Marczakowa w Gminie Masłów
Zarządzenie nr 83/2020 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiśniówka w Gminie Masłów
Zarządzenie nr 82/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 81/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 80/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Zarządzenie nr 79/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 78/2020 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie nr 77/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie nr 76/2020 w sprawie zmiany podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Masłów
Zarządzenie nr 75/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 74/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego "Dostawy artykułów żywnościowych do Szkół Gminy Masłów na okres 12 miesięcy"
Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi, organizacji i przeprowadzenia głosowania w obwodach na obszarze Gminy Masłów w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w dniu 12 lipca 2020r
Zarządzenie nr 71/2020 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 rok
Zarządzenie nr 69/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 68/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 67/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 66/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługująych te organy i związki
Zarządzenie nr 64/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 63/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 62/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi, organizacji i przeprowadzenia głosowania w obwodach na obszarze Gminy Masłów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r
Zarządzenie nr 61/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 60/2020 w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie nr 59/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Zarządzenie nr 58/2020 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Masłów
Zarządzenie nr 57/2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r.
Zarządzenie nr 56/2020 w sprawie udzielenia zamówienia publicznegio pn: "Zakup sprzętu informatycznego dla szkół Gminy Masłów w POPC na lata 2014-2020 w ramach Programu Ministerstwa Cyfryzacji "Zdalna Szkoła +""
Zarządzenie nr 55/2020 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Masłów
Zarządzenie nr 54/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 53/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020r dla pracowników Urzędu Gminy oraz w podległych jednostkach organizacyjnych
Zarządzenie nr 51/2020 w sprawie udzielenia zamówiania publicznego dotyczącego zakupu i sukcesywnej dostawie oleju opałowego
Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie wznowienia działalności żłobka samorządowego oraz szkół w Gminie Masłów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek organizacyjnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Zarządzenie nr 48/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r
Zarządzenie nr 45/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
Zarządzenie nr 43/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 42/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie ustanowienia wzoru statuetki, dyplomu i logo dla Nagrogy Gospodarczej Gminy Masłów
Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 39/2020 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: "Zakup sprzętu informatycznego poleasingowego dla szkół Gminy Masłów w ramach POPC Ministerstwa Cyfryzacji mającego wesprzeć nauczycieli i uczniów w pracy zdalnej"
Zarządzenie nr 38/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 36/2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" oraz "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" na terenie Gminy Masłów w roku 2020 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2020r
Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie zabezpieczenia pracowników Urzędu Gminy Masłów przed koronawirusem SARS-CoV-2
Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Zarządzenie nr 31/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 30/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 29/2020 w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie nr 27/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Wójta Gminy Masłów
Zarządzenie nr 23/2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Masłów na lata 2020-2022
Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r.
Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Masłów drugiego etapu konsultacji projektu statutu sołectwa
Zarządzenie nr 19/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaszowice, w przedmiocie nadania nazwy ulicy, stanowiącej własność prywatną, oznaczonej jako działka Nr 45/6 w obrębie Domaszowice, gmina Masłów
Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów
Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole oraz o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej
Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Masłów
Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Masłów
Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Masłów konsultacji projektu statutu sołectwa
Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie ferii zimowych 2020 roku
Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz szkolenia obronnego w gminie Masłów w 2020 roku
Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Gminy Masłów do ostatecznej akceptacji udostępnianych dokumentów
Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 112/2019 Wójta Gminy Masłów z dnia 3 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych
Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw: Masłów Pierwszy i Dąbrowa, w przedmiocie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną, oznaczonej jako działki Nr Nr 229/1, 229/2, 229/3 w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów
Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wola Kopcowa w przedmiocie nadania nazwy ulicy stanowiącej własność Gminy Masłów, oznaczonej jako działki Nr Nr 208/9, 209 w obrębie Wola Kopcowa, gmina Masłów
Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

 

Metryka

sporządzono
2020-01-02 przez Pracownicy UG Masłów
udostępniono
2020-01-02 00:00 przez Haba Tomasz
zmodyfikowano
2021-01-15 11:37 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1864
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.