Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 1246 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Masłów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej maslow.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-02. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast kalwisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast kalwisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Haba, gmina@maslow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 311-00-60 do 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Haba
 • E-mail: informatyk@maslow.pl
 • Telefon: 413110072

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Masłów
 • Adres: Urząd Gminy Masłów
  Masłów Pierwszy ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów
  Strona internetowa: www.maslow.pl
 • E-mail: gmina@maslow.pl
 • Telefon: 413110060

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • wejście główne od parkingu – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących. Alternatywnie do wejścia budynku prowadzi barierka z napisami w alfabecie Braille’a
 • wejście drugie od strony poczty - nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, na piętro prowadzi barierka z napisami w alfabecie Braille’a
 • wejście trzecie od strony szkoły- jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących. Przy wejściu znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku, umożliwiający swobody dostęp na parter budynku. Na piętro budynku prowadzą schody oraz barierka z napisami w alfabecie Braille’a

Przy każdym wejściu wywieszone są tabliczki informacyjne z godzinami otwarcia urzędu wraz z napisami w alfabecie Braille’a

Po wejściu przez wejście główne  przez pierwsze drzwi oszklone otwierane ręcznie oraz drugie drzwi oszklone również otwierane ręcznie znajdziemy się w głównym holu na parterze. Po lewej stronie za drzwiami znajduje się plan Tyflograficzny z alfabetem Braille’a i opisami pokoi urzędu wraz z systemem dźwiękowym. Szerokość drzwi na parterze jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na parterze umieszczone są pasy uwagi oraz linie kontrastowe na krawędziach pierwszych i ostatnich stopniach schodów na każdej kondygnacji budynku.

Po wejściu przez trzecie drzwi od strony szkoły po prawej stronie przed wejściem na hol znajduje się na parterze drugi plan Tyflograficzny z pismem w alfabecie Braille’a i opisami pokoi urzędu wraz z systemem dźwiękowym na każdej kondygnacji budynku.  

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek posiada dodatkowo dwa piętra. Wewnątrz budynku nie ma windy. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na pierwszym i drugim piętrze budynku powinny telefonicznie pod nr 413110060 zgłosić swoje przybycie, celem obsługi przez pracownika właściwego referatu, który obsłuży daną osobę w Sali samorządowej znajdującej się na parterze.

W budynku umieszczone są trzy pętle indukcyjne w tym jedna na parterze (pokój nr 6) a dwie na piętrze w sekretariacie i kasie przeznaczone dla osób słabosłyszących. Pokoje i toalety dostępne dla interesantów oznaczone są tabliczkami brajlowskimi. Progi pomieszczeń znajdujących się na parterze oznaczone są specjalną taśmą wskazująca na wypukłości.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

Do budynku można dojechać:

 • samodzielnie:
  • parking bezpłatny, który jest przed budynkiem,
  • przed wejściem głównym  wyznaczono jedno oznakowane miejsca postojowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami, na parkingu wyznaczone trzy miejsca
  • przy wejściu trzecim od strony szkoły wyznaczono jedno oznakowane miejsca postojowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami
 • środkami komunikacji publicznej:
  • dojazd autobusem komunikacji miejskiej nr 12: przystanek Masłów Pierwszy ul. Jana Pawłą II GOPS
  • dojazd bus: przystanek Masłów Pierwszy ul. Jana Pawłą II GOPS

Odległość od przystanku do budynku Urzędu Gminy wynosi około 200 m 

Metryka

sporządzono
2020-06-02 przez INTERmedi@ Spółka Jawna
udostępniono
2020-06-02 00:00 przez Haba Tomasz
zmodyfikowano
2023-12-04 14:19 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1304
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.