Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Procedury Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, menu 1058, karta informacyjna 213 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2019 r. poz. 60).
 2. Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. Poz. 224).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru dowodów Osobistych (dz. U 2014 poz. 1709 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Rady ministrów z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. 2012. poz. 75 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie  Ministra   Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r., w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych (dz. U. 2012 poz. 34).
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r., w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami (Dz. U. 2011 nr 243 poz.1452).

Wydział

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Masłów, pok nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tel. 41-311-00-65

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej DO/W/1 lub wniosek o wydanie    dowodu osobistego w formie elektronicznej DO/W/1e wniosek po pobrania – (pobierz),
 2. aktualna fotografia osoby, odpowiadająca wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych,  tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasny tle, mająca dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami i nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

Opłaty

BRAK

Termin

30 dni od daty złożenia wniosku, w szczególnych uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony, o czym wnioskodawca powinien zostać poinformowany.

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Masłów, w terminie 14dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne

Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy zachowują ważność do czasu upływu terminów ich ważności lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostają dowody osobiste wydane bez oznaczenia ich ważności (bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

Powody ubiegania się o wydanie dowodu:
- pierwszy dowód,
- zmiana danych zawartych w dowodzie,
- upływ terminu ważności dowodu,
- upływ terminu zawieszenia dowodu,
- utrata dowodu,
- zmiana wizerunku twarzy,
- uszkodzenie dowodu,
- wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej,
- brak możliwości identyfikacji i uwierzytelniania lub złożenia podpisu osobistego,
- brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania lub certyfikatu podpisu osobistego,

Osoby uprawnione i zobowiązane do złożenia wniosku o wydanie dowodu:

 • osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jeden z rodziców lub opiekun prawny – w przypadku składania wniosku w imieniu osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską,
 • opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, niepozostającej pod władzą rodzicielską,
 • kurator, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Dodatkowym wymogiem jest, aby składanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu ww. osób, odbywało się w obecności tych osób, za wyjątkiem przypadku, gdy osoba ta nie ukończyła 5 roku życia.
W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy  z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje (art 26 ust. 1).
Uwaga: w przypadku, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby okaże się nieuzasadnione, organ odmówi przyjęcia wniosku i pouczy o sposobie i formach złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy.

Odbiór dowodu osobistego:
Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.
Wyjątkiem od reguły osobistego odbioru dowodu osobistego są następujące przypadki:

 • dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny albo kurator
 • dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic, opiekun prawny albo kurator, dowód osobisty może odebrać rodzic, który nie był wnioskodawcą.
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty przez organ gminy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu w siedzibie organu gminy, przy czym brak takiej możliwości powinien wynikać z choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody.

W opisanej sytuacji istnieje możliwość odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika.
Uwaga: odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.
Odbiór dowodu osobistego potwierdza się wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego

Jeżeli odbioru dowodu osobistego dokonuje jego posiadacz organ gminy:

 • zapewnia warunki pozwalające posiadaczowi na ustalenie pozostających wyłącznie w jego posiadaniu kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną (PIN1) i złożenie podpisu osobistego (PIN2),
 • przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający  odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego (PUK).

UWAGA:
Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku, gdy:
•    wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust 1,
•    wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku.
Pełnomocnik nie ustala w tym przypadku kodów PIN1 i PIN 2 oraz nie odbiera koperty z kodem PUK.
Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
1.    W przypadku czasowej kontroli nad dowodem osobistym, posiadacz dokumentu (rodzic,opiekun prawny, kurator, pełnomocnik), może zgłosić zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
2.    Zawieszenie następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, zawieszenie następuje z dniem zgłoszenia.
3.    W okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia, posiadacz dowodu osobistego może dokonać zgłoszenia cofnięcia zawieszenia, na takich samych zasadach jak zgłoszenie zawieszenia.
4.    Jeżeli w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia nie nastąpi cofnięcie zawieszenia certyfikaty i dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

Metryka

sporządzono
2007-02-22 przez Anna Januchta
udostępniono
2007-02-22 00:00 przez Tomasz Haba
zmodyfikowano
2020-02-18 13:46 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
751
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.