Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2019r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2019r., bieżące, menu 1222 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2019r.

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2019r.

Zarządzenie nr 168/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 167/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 166/2019 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Masłów, planu fiansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok
Zarządzenie nr 165/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań
Zarządzenie nr 164/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 163/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 162/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 161/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 160/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 159/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 158/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 157/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 137/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 7 września 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 156/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 155/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 154/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr 153/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 152/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenach Gminy Masłów
Zarządzenie nr 151/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Zarządzenie nr 150/2019 w sprawie zmiany zarzadzenia nr 84/2019 z dnia 24 czerwca 2019r w sparawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych”
Zarządzenie nr 149/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 148/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 147/2019 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Masłów na 2020 rok
Zarządzenie nr 146/2019 w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029
Zarządzenie nr 145/2019 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego
Zarządzenie nr 144/2019 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko "Referent ds. pozyskiwania funduszy"
Zarządzenie nr 143/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Zarządzenie nr 142/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2019 roku programu zdrowotnego pn.: "Program zdrowotny na 2019 rok, dotyczący szczepień profilaktycznych dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów, przeciwko bakteriom pneumokokowym"
Zarządzenie nr 141/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 140/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 139/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 138/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2019 roku programu zdrowotnego pn.: "Program zdrowotny na 2019 rok, dotyczący szczepień profilaktycznych dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Masłów, przeciwko bakteriom pneumokokowym"
Zarządzenie nr 137/2019 w sprawie powierzenia Pani Monice Dolezińskiej-Włodarczyk - Zastępcy Wójta Gminy Masłów - prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Masłów
Zarządzenie nr 136/2019 w sprawie ustalenia czynszu za najem części działki
Zarządzenie nr 135/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 134/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 133/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 132/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Masłów z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie powołania składu komisji inwentaryzacyjnych i postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego
Zarządzenie nr 131/2019 w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach
Zarządzenie nr 130/2019 w sprawiepowołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 129/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z sieci Hotspot w Gminie Masłów
Zarządzenie nr 128/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 127/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłów i jednostkach organizacyjnych Gminy - kierowników, dyrektorów.
Zarządzenie nr 126/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 125/2019 w sprawie odwołania Dyrektora instytucji kultury pn. Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach
Zarządzenie nr 124/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi, organizacji i przeprowadzenia głosowania w obwodach na obszarze Gminy Masłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r
Zarządzenie nr 123/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 122/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 121/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13-10-2019r.
Zarządzenie nr 120/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 119/2019 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zadań publicznych Gminy Masłów
Zarządzenie nr 118/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 117/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 116/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy
Zarządzenie nr 115/2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie nr 114/2019 w sprawie ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie nr 113/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązuwania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie
Zarządzenie nr 112/2019 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych
Zarządzenie nr 111/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Zarządzenie nr 110/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 109/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 108/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach
Zarządzenie nr 107/2019 w sprawie wyrażnienia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych wyłącznie w formie elektronicznej
Zarządzenie nr 106/2019 w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie nr 105/2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019r.
Zarządzenie nr 104/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
Zarządzenie nr 103/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 102/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 101/2019 w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu i regularnych dostaw artykułów żywnościowych w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2020r. do szkół Gminy Masłów
Zarządzenie nr 100/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Zarządzenie nr 99/2019 w sprawie zmieny Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 98/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 97/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr 96/2019 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem części działki nr 875/2 położonej w Masłowie Pierwszym oraz części działki nr 895 położonej w Mąchocicach Kapitulnych zabudowanych budynkami Ośrodków Zdrowia
Zarządzenie nr 95/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 94/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 93/2019

w sprawie powołania składu komisji inwentaryzacyjnych i postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego.
Zarządzenie nr 92/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 91/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 90/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 89/2019 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze "Referent ds. obsługi kasowej"
Zarządzenie nr 88/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 87/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 86/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinkach
Zarządzenie nr 85/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 84/2019 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych”
Zarządzenie nr 83/2019 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach-Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach”
Zarządzenie nr 82/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będącej własnością Gminy Masłów
Zarządzenie nr 81/2019 w sprawie ustalenia nceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 80/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań
Zarządzenie nr 79/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań
Zarządzenie nr 78/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań
Zarządzenie nr 77/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań
Zarządzenie nr 76/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do prowadzenia postępowania, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji w zakresie świadczeń wychowawczych
Zarządzenie nr 75/2019 w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności zobowiązań z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Masłów i jej jednostkach budżetowych od 1 lipca 2019 roku
Zarządzenie nr 74/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 73/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 72/2019 w sprawie ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie nr 71/2019 w sprawie określenia obszaru gminy Masłów objętego zorganizowanym dowozem dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021
Zarządzenie nr 70/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinkach
Zarządzenie nr 69/2019 w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa ds. lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Masłów
Zarządzenie nr 68/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 67/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 66/2019 w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
Zarządzenie nr 65/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 64/2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego zakupu i sukcesywnej dostawie oleju opałowego (nepędowego grzewczego) do kotłowni w budynkach szkół Gminy Masłów oraz Domu Ludowego w Woli Kopcowej na okres 12 miesięcy.
Zarządzenie nr 63/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi, organizacji i przeprowadzenia głosowania w obwodach na obszarze Gminy Masłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Zarządzenie nr 62/2019 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 154/2 o powierzchni 0,6984ha położonej w Masłowie Pierwszym
Zarządzenie nr 61/2019 w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Masłowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania
Zarządzenie nr 60/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinkach
Zarządzenie nr 59/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Zarządzenie nr 58/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2019 Wójta Gminy Masłów z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok
Zarządzenie nr 57/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok
Zarządzenie nr 56/2019 w sprawie przyznania nagrody dla osoby fizycznej za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
Zarządzenie nr 55/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Zarządzenie nr 54/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 53/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 52/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia 49/2019 Wójta Gminy Masłów z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Koordynatora Gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie nr 51/2019 w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia sportowego
Zarządzenie nr 50/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie powołania Koordynatora Gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie nr 48/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26-05-2019r.
Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2019 Wójta Gminy Masłów z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów
Zarządzenie nr 46/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2019 Wójta Gminy Masłów z dnia 18 marca 2019r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Zarządzenie nr 45/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 44/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 43/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będącej własnością Gminy Masłów
Zarządzenie nr 42/2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 41/2019 w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Masłowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania
Zarządzenie nr 40/2019 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję, do kwalifikacji wojskowej, osób zameldowanych na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 177/2017 Wójta Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów”, działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.02.00-26-0011/16
Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 37/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów
Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Placówce Wsparcia Dziennego - Promyczek
Zarządzenie nr 32/2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r.

Zarządzenie nr 31/2019

Załącznik

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 26.01.2018r. zmieniającego Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Masłów z dnia 07.03.2017r.
Zarządzenie nr 30/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 29/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 28/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 27/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Zarządzenie nr 26/2019 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Masłów Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2019 Wójta Gminty Masłów z dnia 6 lutego 2019r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Zarządzenie nr 23/2019 w sprawie określenia zaleceń do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w Gminie Masłów w 2019 roku oraz wprowadzenia Planu działania obrony cywilnej Gminy Masłów na 2019 rok
Zarządzenie nr 22/2019 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 20/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie zmiany terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 18/2019 w sprawie wyznaczenia osób do prowadzenia i protokołowania zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Masłów w 2019 roku
Zarządzenie nr 17/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Zarządzenie nr 16/2019 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz szkolenia obronnego w Gminie Masłów w 2019 roku
Zarządzenie nr 15/2019 w sprawie wyznaczenia terminów i miejsca wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Masłów w 2019 roku
Zarządzenie nr 14/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaszowice w przedmiocie nadania nazwy ulicy stanowiącej własność prywatną w obrębie Domaszowice, gmina Masłów
Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie wyznaczenia terminów i miejsca wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Masłów w 2019 roku
Zarządzenie nr 12/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 11/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 9/2019 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole oraz o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej
Zarządzenie nr 8/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Masłów
Zarządzenie nr 7/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Masłów
Zarządzenie nr 6/2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielenia dofinansowania na realizację zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Masłów" w ramach "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów na lata 2013-2032"
Zarządzenie nr 5/2019 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie ferii zimowych 2019 roku
Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie ogłoszenia ponownego naboru na stanowisko "Referent ds. inwestycji"

Metryka

sporządzono
2019-01-04 przez Pracownicy UG Masłów
udostępniono
2019-01-04 00:00 przez Tomasz Haba
zmodyfikowano
2020-01-15 08:35 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1753
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.