Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2023r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2023r., bieżące, menu 1278 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2023r.

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2023r.

Zarządzenie 
Nr 0050.182.2023

w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Masłów prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.181.2023

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Masłów, planu finansowego funduszu sołeckiego, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Masłów odrębnymi ustawami i planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na 2024 rok

Zarządzenie 
Nr 0050.180.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.179.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.178.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.177.2023

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Barcza.

Zarządzenie 
Nr 0050.176.2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Masłów do roku 2030”

Zarządzenie 
Nr 0050.175.2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Masłów, położonych w Barczy

Zarządzenie 
Nr 0050.174.2023

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonych w Barczy

Zarządzenie 
Nr 0050.173.2023

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Barczy

Zarządzenie 
Nr 0050.172.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.171.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.170.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 143/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030”

Zarządzenie 
Nr 0050.169.2023

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Masłów do roku 2030

Zarządzenie 
Nr 0050.168.2023

w sprawie zatwierdzenia Indywidualnych Diagnoz Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.167.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.166.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.165.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.164.2023

w sprawie ogłoszenia wykazu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 14/111 położona w miejscowości Wiśniówka, w obrębie geodezyjnym Dąbrowa wraz z prawem własności budynku na niej posadowionym

Zarządzenie 
Nr 0050.163.2023

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości będącej własnością Gminy Masłów oraz prawa użytkowania wieczystego przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 
Nr 0050.162.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.161.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.160.2023

w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024-2031

Zarządzenie 
Nr 0050.159.2023

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Masłów na 2024 rok

Zarządzenie
Nr 0050.158.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.157.2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Masłów, położonej w Barczy

Zarządzenie 
Nr 0050.156.2023

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie 
Nr 0050.155.2023

sprawie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie 
Nr 0050.154.2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaszowice w przedmiocie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.153.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.152.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.151.2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Zarządzenie 
Nr 0050.150.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.149.2023

w sprawie zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Kopcowej w czasie jego nieobecności

Zarządzenie 
Nr 0050.148.2023

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.147.2023

w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Masłów prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.146.2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych

Zarządzenie 
Nr 0050.145.2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wola Kopcowa w przedmiocie nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.144.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.143.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.142.2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych

Zarządzenie 
Nr 0050.141.2023

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł obowiązującego w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.140.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie 
Nr 0050.139.2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.138.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.137.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.136.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.135.2023

w sprawie powołania składu komisji inwentaryzacyjnych i postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego

Zarządzenie 
Nr 0050.134.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie 
Nr 0050.133.2023

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie 
Nr 0050.132.2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej

Zarządzenie 
Nr 0050.131.2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej

Zarządzenie 
Nr 0050.130.2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej

Zarządzenie 
Nr 0050.129.2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej

Zarządzenie 
Nr 0050.128.2023

w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi, organizacji i przeprowadzenia głosowania w obwodach na obszarze Gminy Masłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Zarządzenie 
Nr 0050.127.2023

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15-10-2023r.

Zarządzenie 
Nr 0050.126.2023

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Barcza

Zarządzenie 
Nr 0050.125.2023

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023r.

Zarządzenie 
Nr 0050.124.2023

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Masłów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie 
Nr 0050.123.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.122.2023

w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2022 Wójta Gminy Masłów z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie zasad rozliczania zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych w samochodach i sprzęcie ochotniczych straży pożarnych Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.121.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.120.2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych

Zarządzenie 
Nr 0050.119.2023

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych

Zarządzenie 
Nr 0050.118.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.117.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.116.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.115.2023

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023r.

Zarządzenie 
Nr 0050.114.2023

w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Zarządzenie
Nr 0050.113.2023

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii wyłącznie w formie elektronicznej.

Zarządzenie
Nr 0050.112.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Masłów z dnia 01.02.2023r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Masłów na lata 2023-2025

Zarządzenie
Nr 0050.111.2023

w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów pełnomocnictwa szczegółowego

Zarządzenie
Nr 0050.110.2023

w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów pełnomocnictwa szczegółowego

Zarządzenie
Nr 0050.109.2023

w sprawie ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie 
Nr 0050.108.2023
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie 
Nr 0050.107.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie 
Nr 0050.106.2023
w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie 
Nr 0050.105.2023
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie 
Nr 0050.104.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie 
Nr 0050.103.2023
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie 
Nr 0050.102.2023
w sprawie udzielenia Kierownikowi pełnomocnictwa dla Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów, dla którego Gmina Masłów jest organem prowadzącym
Zarządzenie 
Nr 0050.101.2023
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko „Referent/Inspektor ds. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”
Zarządzenie 
Nr 0050.100.2023 
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie 
Nr 0050.99.2023
w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie 
Nr 0050.98.2023
w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Masłów prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Masłów
Zarządzenie 
Nr 0050.97.2023
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych
Zarządzenie 
Nr 0050.96.2023
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów w Woli Kopcowej
Zarządzenie 
Nr 0050.95.2023
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników/dyrektorów samorządowych instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Masłów
Zarządzenie 
Nr 0050.94.2023
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/ kierowników jednostek budżetowych Gminy Masłów
Zarządzenie 
Nr 0050.93.2023
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie 
Nr 0050.92.2023
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłów i jednostkach organizacyjnych Gminy- kierowników, dyrektorów
Zarządzenie 
Nr 0050.91.2023
w sprawie powierzenia Pani Monice Dolezińskiej-Włodarczyk Zastępcy Wójta
Gminy Masłów prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.90.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.89.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.88.2023

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko „Referent/ Inspektor ds. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”

Zarządzenie 
Nr 0050.87.2023

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do rozpatrywania spraw mieszkaniowych

Zarządzenie 
Nr 0050.86.2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Masłów, położonych w Barczy

Zarządzenie 
Nr 0050.85.2023

w sprawie zatwierdzenia Indywidualnych Diagnoz Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.84.2023

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych

Zarządzenie 
Nr 0050.83.2023

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

Zarządzenie 
Nr 0050.82.2023

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

Zarządzenie 
Nr 0050.81.2023

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

Zarządzenie 
Nr 0050.80.2023

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

Zarządzenie 
Nr 0050.79.2023

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

Zarządzenie 
Nr 0050.78.2023 

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

Zarządzenie 
Nr 0050.77.2023

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

Zarządzenie 
Nr 0050.76.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.75.2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie 
Nr 0050.74.2023

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Zarządzenie 
Nr 0050.73.2023

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie 
Nr 0050.72.2023

w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2022 Wójta Gminy Masłów z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie zasad rozliczania zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych w samochodach i sprzęcie ochotniczych straży pożarnych Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.71.2023

w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów pełnomocnictwa szczegółowego

Zarządzenie 
Nr 0050.70.2023

w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów pełnomocnictwa szczegółowego

Zarządzenie 
Nr 0050.69.2023

w sprawie przyznania nagrody dla osoby fizycznej za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

Zarządzenie 
Nr 0050.68.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.67.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.66.2023

w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia sportowego

Zarządzenie 
Nr 0050.65.2023

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Masłów w roku 2023 przypadających w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie 
Nr 0050.64.2023

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów uchwały NR XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na terenie Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.63.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.62.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.61.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.60.2023

w sprawie planu kontroli w latach 2023-2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.59.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.52.2023 Wójta Gminy Masłów z dnia 5 maja 2023 roku w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.58.2023

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach-Kapitulnych

Zarządzenie 
Nr 0050.57.2023

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii

Zarządzenie 
Nr 0050.56.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.55.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.54.2023

w sprawie regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.53.2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Zarządzenie 
Nr 0050.52.2023

w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.51.2023

w sprawie wykonywania obowiązków informacyjnych w systemie kontroli zarządczej przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie 
Nr 0050.50.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.49.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.48.2023

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych

Zarządzenie 
Nr 0050.47.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie 
Nr 0050.46.2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2022 rok

Zarządzenie 
Nr 0050.45.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.44.2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dąbrowa w przedmiocie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną, oznaczonej jako działki nr 407/16 i nr 409/2 w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.43.2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Zarządzenie 
Nr 0050.42.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.41.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.40.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie 
Nr 0050.39.2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarządzenie 
Nr 0050.38.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.37.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie 
Nr 0050.36.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.35.2023

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2023 roku programu zdrowotnego pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Masłów na lata 2020 – 2024”

Zarządzenie
Nr 0050.34.2023

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Zarządzenie
Nr 0050.33.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.32.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.31.2023

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii

Zarządzenie
Nr 0050.30.2023

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego dostaw artykułów żywnościowych do Szkół Gminy Masłów na okres 12 miesięcy

Zarządzenie
Nr 0050.29.2023

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego zakupu i sukcesywnej dostawie oleju opałowego (napędowego grzewczego) do kotłowni w budynkach szkół Gminy Masłów oraz do Domu Ludowego w Woli Kopcowej na okres 12 miesięcy.

Zarządzenie
Nr 0050.28.2023

w sprawie ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie
Nr 0050.27.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.26.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.25.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.24.2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Zarządzenie
Nr 0050.23.2023

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie
Nr 0050.22.2023

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie
Nr 0050.21.2023

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji, wydawania zaświadczeń oraz przekazywania informacji w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

Zarządzenie
Nr 0050.20.2023

w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Masłów na lata 2023-2025

Zarządzenie
Nr 0050.19.2023

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Wójta Gminy Masłów do prowadzenia postępowań oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie
Nr 0050.18.2023

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii

Zarządzenie
Nr 0050.17.2023

w sprawie powierzenia Pani Monice Dolezińskiej – Włodarczyk - Zastępcy Wójta Gminy Masłów prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.16.2023

w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie ferii zimowych 2023 roku

Zarządzenie
Nr 0050.15.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.14.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.13.2023

w sprawie wypłaty ekwiwalentu strażakom ratownikom OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Zarządzenie
Nr 0050.12.2023

w sprawie zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Kopcowej w czasie jego nieobecności

Zarządzenie
Nr 0050.11.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.10.2023

w sprawie określenia wzorów wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole oraz o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Zarządzenie
Nr 0050.9.2023

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024, do oddziałów dwujęzycznych prowadzonych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych, prowadzonej przez gminę Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.8.2023

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów na rok szkolny 2023/2024 oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Zarządzenie
Nr 0050.7.2023

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów na rok szkolny 2023/2024 oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Zarządzenie
Nr 0050.6.2023

w sprawie zmiany zarządzenia nr 137/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 7 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.5.2023

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.4.2023

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie
Nr 0050.3.2023

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Masłów w 2023 roku

Zarządzenie
Nr 0050.2.2023

w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Masłów oraz jednostkę obsługującą

Zarządzenie
Nr
0050.1.2023

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w wieloletniej prognozie finansowej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Metryka

sporządzono
2023-01-05 przez Dudzik Karolina
udostępniono
2023-01-05 14:14 przez Haba Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-18 08:52 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1701
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.