Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2021r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2021r., bieżące, menu 1259 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2021r.

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2021r.

Zarządzenie nr 135/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Masłów, planu finansowego funduszu sołeckiego, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Masłów odrębnymi ustawami i planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na 2022 rok
Zarządzenie nr 134/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w wieloletniej prognozie finansowej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Zarządzenie nr 133/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Masłów w roku 2022 przypadających w zamian za święto przypadające w sobotę
Zarządzenie nr 132/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 131/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 130/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 129/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinkach
Zarządzenie nr 128/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 127/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej
Zarządzenie nr 126/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii
Zarządzenie nr 125/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie
Zarządzenie nr 124/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych
Zarządzenie nr 123/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Brzezinkach
Zarządzenie nr 122/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 121/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 120/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 119/2021 w sprawie utwierzenia Pionu Ochrony Informacvji Niejawnych w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 118A/2021 w sprawie zmiany ustalenia zasad wynagradzania kierowników/dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Masłów
Zarządzenie nr 118/2021 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie gminy Masłów, zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
Zarządzenie nr 117/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 116/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 115A/2021 w sprawie zmiany ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych Gminy Masłów
Zarządzenie nr 115/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Dolina Marczakowa zmierzających do ustalenia rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa - wieś”
Zarządzenie nr 114/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 113/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami do diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030
Zarządzenie nr 112/2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 107/2020 Wójta Gminy Masłów
Zarządzenie nr 111/2021 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Zarządzenie nr 110/2021 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Masłów na 2022 rok
Zarządzenie nr 109/2021 w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029
Zarządzenie nr 108/2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie nr 107/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 106/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 105/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 104A/2021 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 104/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Zarządzenie nr 103/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 102/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 101/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 100/2021 w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Masłów prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Masłów
Zarządzenie nr 99/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 98/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 97/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów
Zarządzenie nr 96/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej
Zarządzenie nr 95/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030
Zarządzenie nr 94/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 93/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 92/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 91/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 90/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 89/2021 w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Masłów
Zarządzenie nr 88/2021 w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Masłów
Zarządzenie nr 87/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 86/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 85/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 84/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 83/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 82/2021 w sprawie: powołania Zespołu Wspierającego do opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP)” oraz wyznaczenia przedstawiciela do prac w Zespole Projektowym
Zarządzenie nr 81/2021 w sprawie przyznania nagrody dla osoby fizycznej za osiągniete wysokie wyniki sportowe
Zarządzenie nr 80/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 79/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 78/2021 w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia sportowego
Zarządzenie nr 77/2021 w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Zarządzenie nr 76/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 75/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
 Zarządzenie nr 74/2021  w sprawie:  powierzenia     Pani Monice  Dolezińskiej - Włodarczyk -  Zastępcy Wójta  Gminy Masłów    prowadzenia spraw  gminy w imieniu Wójta Gminy Masłów
Zarządzenie nr 73/2021 w sprawie zmiany: planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Masłów, planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych
Zarządzenie nr 72/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 71/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Masłów, planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych
Zarządzenie nr 70/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2017 Wójta Gminy Masłów z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych
Zarządzenie nr 69/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości należącej do zasobu mienia komunalnego Gminy Masłów przeznaczonej do oddania w użyczenie
Zarządzenie nr 68/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Zarządzenie nr 67/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Zarządzenie nr 66/2021

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dąbrowa na terenie Gminy Masłów

Zarządzenie nr 65/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 64/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 63/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 62/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 61/2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/2020 Wójta Gminy Masłów
Zarządzenie nr 60/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Masłów, planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych oraz planu finansowego wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
Zarządzenie nr 59/2021 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko „Inspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
Zarządzenie nr 58/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 57/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 56/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 rok
Zarządzenie nr 55/2021 w sprawie ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie nr 54/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 53/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Zarządzenie nr 52/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 51/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 50/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 49/2021 w sprawie „Udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostaw artykułów żywnościowych do Szkół Gminy Masłów na okres 10 miesięcy”
Zarządzenie nr 48/2021 w sprawie udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego z akupu i sukcesywnej dostawie oleju opałowego (napędowego grzewczego) do kotłowni w budynkach szkół Gminy Masłów oraz do Domu Ludowego w Woli Kopcowej na okres 10 miesięcy.
Zarządzenie nr 47/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2021 roku programu zdrowotnego pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Masłów na lata 2020 – 2024”
Zarządzenie nr 46/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
Zarządzenie nr 45/2021 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 258/6 położonej w Woli Kopcowej, części działki nr 1033/8 położonej w Masłowie Drugim i części działki nr 875/1 położonej w Masłowie Pierwszym
Zarządzenie nr 44/2021 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem części działki nr 432/2 o powierzchni 0,0600 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Mąchocice Kapitulne
Zarządzenie nr 43/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr 42/2021 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 14/33 o powierzchni 0,1006 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, w miejscowości Wiśniówka
Zarządzenie nr 41/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. marii Skłodowskiej Curie w Mąchocicach Kapitulnych
Zarządzenie nr 40/2021 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów
Zarządzenie nr 39/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 38/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 37/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 36/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Masłów w roku 2021 przypadających w zamian za święto przypadające w sobotę
Zarządzenie nr 35/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 34/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 33/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Zarządzenie nr 32/2021 w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostkę obsługującą
Zarządzenie nr 31/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 30/2021 w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
Zarządzenie nr 29/2021 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
Zarządzenie nr 28/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 27/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 26/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i przyjęcia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów
Zarządzenie nr 25/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2020 Wójta Gminy Masłów z dnia 25.02.2020r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Masłów na lata 2020-2022
Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 21/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 20/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 19/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 18/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 17/2021 w sprawie powołania składu komisji inwentaryzacyjnych i postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego
Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz szkolenia obronnego w gminie Masłów w 2021 roku
Zarządzenie nr 14/2021 w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 10/2021 w sprawie ustalenia wysokości wadium
 Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole oraz o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej
Zarządzenie nr 8/2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych
Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych
Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Masłów
Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii
Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 2/2021 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Masłów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00zł
Zarządzenie nr 1/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego (GBS) powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r., na terenie Gminy Masłów

 

Metryka

sporządzono
2021-01-18 przez
udostępniono
2021-01-18 00:00 przez Haba Tomasz
zmodyfikowano
2022-02-16 14:48 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1556
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.