Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2018r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2018r., bieżące, menu 1196 - BIP - Urząd Gminy Masłów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2018r.

Zarządzenia Wójta Gminy Masłów - 2018r.

Zarządzenie Nr 192/2018w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2018 roku
Zarządzenie Nr 191/2018w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy
Zarządzenie Nr 190/2018w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Masłów, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębymi ustawami, planu finansowego wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok
Zarządzenie Nr 189/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 188/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 187/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 186/2018w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko "Referent ds. inwestycji"
Zarządzenie Nr 185/2018w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany
Zarządzenie Nr 184/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 183/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 182/2018w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Zarządzenie Nr 181/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 180/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 179/2018
Załącznik 1
Załącznik 2
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wola Kopcowa w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Spokojna w obrębie Wola Kopcowa, gmina Masłów
Zarządzenie Nr 178/2018
Załącznik 1
Załącznik 2
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic stanowiących własność prywatną w obrębie Domaszowice, gmina Masłów
Zarządzenie Nr 177/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 176/2018w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 175/2018w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 174/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 173/2018w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Masłowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu juego odpracowania
Zarządzenie Nr 172/2018w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla osoby kierującej Placówką Wsparcia Dziennego - Promyczek
Zarządzenie Nr 171/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 170/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 169/2018w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Masłów na 2019 rok
Zarządzenie Nr 168/2018w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029
Zarządzenie Nr 167/2018w sprawie aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 166/2018w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 165/2018w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będącej własnością Gminy Masłów, położonych w Mąchocicach Kapitulnych
Zarządzenie Nr 164/2018w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
Zarządzenie Nr 163/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic stanopwiących własność prywatną i własność Gminy Masłów w obrębie Domaszowice, gmina Masłów
Zarządzenie Nr 162/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Zarządzenie Nr 161/2018w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 160/2018w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 1102/5 o powierzchni 0,0140ha położonej w Masłowie Pierwszym
Zarządzenie Nr 159/2018w sprawie udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Masłów w okresie roku szkolnego 2018/2019
Zarządzenie Nr 158/2018w sprawie wyznaczenia osoby do kierowania Placówką Wsparcia Dziennego - Promyczek
Zarządzenie Nr 157/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 156/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 155/2018w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Masłów przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
Zarządzenie Nr 154/2018w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego "Zanim będzie za późno", wprowadzenia regulaminu oraz powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 153/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 152/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 151/2018w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi, organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych na obszarze Gminy Masłów zarządzonych na dzień 21 października 2018r
Zarządzenie Nr 150/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 149/2018w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Masłów" w ramach projektu "Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług"
Zarządzenie Nr 148/2018w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz  w wyborach wójtów zarządzonych na dzień 21-10-2018r
Zarządzenie Nr 147/2018w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 146/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 145/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 144/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 143/2018w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie Nr 142/2018w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 141/2018w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie
Zarządzenie Nr 140/2018w sprawie wskazania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowie oraz powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Nr 139/2018w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów zarządzonych na dzień 21-10-2018r
Zarządzenie Nr 138/2018w sprawie ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie Nr 137/2018w sprawie przyjęcia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 136/2018w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze "Refernt ds. promocji gminy"
Zarządzenie Nr 135/2018w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego "Drugie życie odpadów", wprowadzenia regulaminu oraz powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 134/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów

Zarządzenie Nr 133/2018

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 132/2018w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii
Zarządzenie Nr 131/2018w sprawie ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie Nr 130/2018w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie nr 129/2018w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Zarządzenie nr 128/2018w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Zarządzenie nr 127/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 126/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 125/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 124/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii
Zarządzenie nr 123/2018w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenie nr 122/2018
Załącznik 1

Załącznik 2

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 121/2018w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 120/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 119/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie Nr 118/2018w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy oraz udzielenia  upoważnień i pełnomocnictw
Zarządzenie nr 117/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Masłów z dnia 01 kwietnia 2016r. w sprawie: zasad przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Masłów w ramach inicjatywy uchwałodawczej Wójta Gminy oraz obiegu dokumentów, publikacji i archiwizacji projektów i podjętych uchwał Rady Gminy Masłów
Zarządzenie nr 116/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 115/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 114/2018w sprawie upoważnienia do poświadczenia odpisów dokumentów urzędowych za zgodność z orygiałem na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych
Zarządzenie nr 113/2018w sprawie upoważnienia do poświadczenia odpisów dokumentów urzędowych za zgodność z orygiałem na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych
Zarządzenie nr 112/2018w sprawie upoważnienia do poświadczenia odpisów dokumentów urzędowych za zgodność z orygiałem na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych
Zarządzenie nr 111/2018w sprawie upoważnienia do poświadczenia odpisów dokumentów urzędowych za zgodność z orygiałem na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych
Zarządzenie nr 110/2018w sprawie upoważnienia do poświadczenia odpisów dokumentów urzędowych za zgodność z orygiałem na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych
Zarządzenie nr 109/2018w sprawie upoważnienia do poświadczenia odpisów dokumentów urzędowych za zgodność z orygiałem na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych
Zarządzenie nr 108/2018w sprawie upoważnienia do poświadczenia odpisów dokumentów urzędowych za zgodność z orygiałem na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych
Zarządzenie nr 107/2018w sprawie upoważnienia do poświadczenia odpisów dokumentów urzędowych za zgodność z orygiałem na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych
Zarządzenie nr 106/2018w sprawie upoważnienia do poświadczenia odpisów dokumentów urzędowych za zgodność z orygiałem na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych
Zarządzenie nr 105/2018w sprawie upoważnienia do poświadczenia odpisów dokumentów urzędowych za zgodność z orygiałem na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych
Zarządzenie nr 104/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
 Zarządzenie nr 103/2018w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań
 Zarządzenie nr 102/2018w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań
 Zarządzenie nr 101/2018w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań
 Zarządzenie nr 100/2018w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań
Zarządzenie nr 99/2018w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań
Zarządzenie nr 98/2018w sprawie wprowadzenie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Zarządzenie nr 97/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym będących własnością Gminy Masłów, położonych w Barczy
Zarządzenie nr 96/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym będących własnością Gminy Masłów, położonych w Barczy
Zarządzenie nr 95/2018w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr 94/2018w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 153/3 o powierzchni 0,4000ha położonej w Masłowie Pierwszym
Zarządzenie nr 93/2018w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Masłów
Zarządzenie nr 92/2018w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 91/2018w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych na terenie gminy Masłów
Zarządzenie nr 90/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 89/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 88/2018
Załącznik
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ujętego w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Zarządzenie nr 87/2018w sprawie przyznania nagrody dla osoby fizycznej za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
Zarządzenie nr 86/2018w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Masłów
Zarządzenie nr 85/2018w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia sportowego
Zarządzenie nr 84/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 83/2018w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych
Zarządzenie nr 82/2018w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie nr 81/2018
Załącznik
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
Zarządzenie nr 80/2018w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do prowadzenia postępowania a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, w zakresie świadczenia "dobry start"
Zarządzenie nr 79/2018
Załącznik
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Zarządzenie nr 78/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 77/2018w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr 76/2018w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 102 o powierzchni 0,0220ha położonej w Barczy
Zarządzenie nr 75/2018w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie Pierwszym
Zarządzenie nr 74/2018w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych
Zarządzenie nr 73/2018w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia sportowego
Zarządzenie nr 72/2018w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii
Zarządzenie nr 71/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 70/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 69/2018w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2018 roku programów zdrowotnych
Zarządzenie nr 68/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 67/2018w sprawie udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkującym na terenie gminy Masłów w okresie roku szkolnego 2017/2018
Zarządzenie nr 66/2018
Załącznik 1
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii
Zarządzenie nr 65/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 64/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 63/2018w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Masłowie
Zarządzenie nr 62/2018w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2018 roku programów zdrowotnych
Zarządzenie nr 61/2018w sprawie zmiany Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów
Zarządzenie nr 60/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 59/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 58/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 57/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 rok
Zarządzenie nr 56/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 55/2018w sprawie odwołania i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 54/2018w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 53/2018w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów
Zarządzenie nr 52/2018w sprawie ogłoszenia o zakończeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów na rok 2018
Zarządzenie nr 51/2018w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów
Zarządzenie nr 50/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 49/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 48/2018w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w Mąchocicach Kapitulnych
Zarządzenie nr 47/2018w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr 46/2018w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę części działki nr 14/33 o powierzchni 0,1006ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, w miejscowości Wiśniówka
Zarządzenie nr 45/2018
Załącznik 1
w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów

Zarządzenie nr 44/2018

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 43/2018w sprawie powołania Zespołu do wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zarządzenie nr 42/2018

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Masłów

Zarządzenie nr 41/2018
Załącznik 1
Załącznik 2

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko "Referent ds. promocji gminy"

Zarządzenie nr 40/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie
Zarządzenie nr 39/2018
Załącznik 1
Załącznik 2
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych
Zarządzenie nr 38/2018w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzami9nu ze służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 37/2018

w sprawie ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie nr 36/2018w sprawie zmiany Zarządzenia nr 176/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie”, działanie 4.2 Gospodarka odpadami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zmienionego Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2018 r.
Zarządzenie nr 35/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów i układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów
Zarządzenie nr 34/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 33/2018

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 32/2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 31/2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 30/2018

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 29/2018

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 28/2018

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
 Zarządzenie nr 27/2018w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach "Programu SKS" w 2018r

Zarządzenie nr 26/2018
Załącznik 1 - OGŁOSZENIE
Załącznik 2 - Formularz (PDF / DOC)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic stanowiących własność prywatną w obrębie Domaszowice, gmina Masłów
 Zarządzenie nr 25/2018w sprawie zmiany układu wykonawczego wydatków Gminy Masłów

Zarządzenie nr 24/2018

Załącznik

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych  w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Zarządzenie nr 23/2018w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie ferii zimowych 2018 roku
Zarządzenie nr 22/2018w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów”, działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Zarządzenie nr 21/2018w sprawie zmiany Zarządzenia nr 176/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie”, działanie 4.2 Gospodarka odpadami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wniosek nr RPSW.04.02.00-26-0001/16
Zarządzenie nr 20/2018w sprawie zmiany Zarządzenia nr 175/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów”, działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0019/16-00 z dnia 21.11.2017 r.
Zarządzenie nr 19/2018w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 18/2018w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów
Zarządzenie nr 17/2018
Załączniki (ZIP)
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie nr 16/2018w sprawie określenia zaleceń do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w gminie Masłów w 2018 roku

Zarządzenie nr 15/2018
Załącznik 1
Załącznik 2

Załącznik 3

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz szkolenia obronnego w gminie Masłów w 2018 roku

Zarządzenie nr 14/2018
Załącznik 1

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 35/2017 Wójta Gminy Masłów z dania 07.03.2017r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Masłów

Zarządzenie nr 13/2018

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów

Zarządzenie nr 12/2018

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole oraz wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszek klasy szkoły podstawowej

Zarządzenie nr 11/2018
Załącznik 1

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Masłów

Zarządzenie nr 10/2018
Załącznik 1

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Masłów

Zarządzenie nr 9/2018
Regulamin
Załączniki (PDF / DOC)

w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielenia dofinansowania na realizację zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Masłów" w ramach "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów na lata 2013-2032"
Zarządzenie nr 8/2018w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Masłów stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Masłów przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 7/2018w sprawie ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie nr 6/2018w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 5/2018w sprawie ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie nr 4/2018w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018r dla pracowników Urzędu Gminy oraz w podległych jednostkach organizacyjnych
Zarządzenie nr 3/2018w sprawie ustalenia ceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 2/2018
Załącznik 1
Załącznik 2
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko "Referent ds. zamówień publicznych"
Zarządzenie nr 1/2018w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Metryka

sporządzono
2018-01-03 przez Pracownicy UG Masłów
udostępniono
2018-01-03 00:00 przez Haba Tomasz
zmodyfikowano
2024-03-07 11:29 przez Haba Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2129
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.